Sök

tradet smakade torsdag

Demografiska ändringar ropar på ekonomisk demokrati

Raskonflikter uppskattas till stor del ha förhindrat framväxten av generös välfärd i USA jämfört med Europa. Kombinerat med att Europa haft större hot av socialistisk revolution, jänkarna har allmänt mer misstro mot fattiga och mer förtroende för det ekonomiska systemet, bland annat. [1]
 
Européer har hittills lyckats vunnit över jänkarna i frågan av att inte låta sin välfärd begränsas av rasism, men inte för att vi är mer upplysta – utan för att vi historiskt sett haft högre grad av homogenitet. Svårt att utöva din rasism, om alla omkring dig ser likadana ut. Nu när homogeniteten försvinner, får vi se om vi lyckas behålla en allmän solidaritet. Med tanke på att välfärdschauvinismen (tanken ”välfärd för min grupp, men inte din”) uppkommit i Europa som motreaktion på de demografiska ändringarna invandring medfört, och att denna uppges särskilt skadat den politiska vänstern [2] framstår det som om svaret på frågan ”klarar vi det här!”, som vanligt är ”nej”.
 
Påfallande ofta har kombinationen av marknadskapitalism (marknadsekonomi dominerad av ägarstyrda vinstdrivande verksamheter) och demokrati, lett till att en etnisk grupp dominerat marknaden, och att övriga grupper bemött detta med våld och förföljelse. Detta är lite att vänta utgående från psykologisk forskning, då det finns fynd som pekar mot att människors empatiförmåga har svårt att sträcka sig över etniska gränser [3].
 
I Annie Lööfs huvud går det smärtfritt att sätta två grupper som dödat varandra i århundraden, i en ekonomisk konflikt där man säger ”den som vinner konkurrerar ut den andra, och får bli dess chef och styra enhälligt. Går det riktigt bra blir den som vinner rentier, då behöver den inte jobba alls utan kan leva på avkastningen från andras arbete. Går det riktigt dåligt för förloraren, kan den bli arbetslös och tvingas leva på existensminimum. Men vid sidan om att konkurrera intensivt om kunder, om arbetstillfällen och annat, ska ni inte börja ogilla varandra, utan ta hand om varandra när det går dåligt”. Chockerande nog har verkligheten ofta inte återspeglat Annie Lööfs drömmar. Det nuvarande ekonomiska systemet har i stort sett misslyckats globalt (60% av världsbefolkningen lever i sådan fattigdom att det förkortar deras livslängd), de länder de lyckats i är i regel de mer etniskt homogena (Japan, Europa och USA utgör bland annat några av de mest homogena delarna av världen, Afrika utgör det mest heterogena))[4].
 
Nu när denna homogenitet försvinner [5], borde alla sinnesfriska analytiker debattera hur vi smärtfriast övergår till mer hållbara, demokratiska och mindre konfrontativa ekonomiska system. Tanken att begränsa invandring som en alternativ lösning är nämligen inte bara kontroversiell, utan även högst orealistisk [6]. Denna konversation lyser dock med sin frånvaro. Istället säger vi mellan raderna ”Kom igen, att förstärka ekonomiska konflikter via etnisk splittring är väl inte så illa. Sydafrika verkar ju vara ett glänsande utopia, låt oss fortsätta i den riktningen.”
 
[1]
 
Alesina,Alberto; Glaeser, Edward och Sacerdote, Bruce (2001/11) ”Why doesn’t the US have a European-style welfare state?” Harvard Economic ”Discussion Paper” Numer 1933, MA: Harvard Institute of Economic Research:https://scholar.harvard.edu/files/glaeser/files/why_doesnt_the_u.s._have_a_european-style_welfare_state.pdf
 
[2]
 
Edsall, Thomas B. (2014/12/16) ”The Rise of ‘Welfare Chauvinism’” New York Times:https://www.nytimes.com/2014/12/17/opinion/the-rise-of-welfare-chauvinism.html
 
[3]
 
Chau, Amy (2010) ”World on Fire: How exporting free market democracy breeds ethnic hatred and global instability” Randomhouse
 
Avenanti, A; Sirigu, A; och Aglioti, S.M (2010) ”Racial bias reduces empathic sensorimotor resonance with other-race pain” Current Biology.
 
Forgiarini, Matteo; Gallucci, Marcello; och Maravita, Angelo (2011/05/23) ”Racism and the Empathy for Pain on Our Skin” Frontiers in Psychology
 
Ingen angiven författare (2009/06/1) ”Less Empathy Toward Outsiders: Brain Differences Reinforce Preferences For Those In Same Social Group” Science Daily, som i sin tur hänvisar till Society for Neuroscience.
 
Chiao, Joan Y. och Mathur, Vani A. ”Intergroup Empathy: How Does Race Affect Empathic Neural Responses?” Current Biology Vol 20 No 11
 
Contreras-Huerta, Luis Sebastian; Baker, Katharine S.; Reynolds, Katherine J.; Batalha, Luisa; och Cunnington Ross (2013)”Racial Bias in Neural Empathic Responses to Pain” PLoS ONE, volym 8 nummer 12.
 
[4]
”If we want to stick with a single international line, we might use the ‘ethical poverty line’ devised by Peter Edward of Newcastle University. He calculates that in order to achieve normal human life expectancy of just over 70 years, people need roughly 2.7 to 3.9 times the existing poverty line. In the past, that was $5 a day. Using the bank’s new calculations, it’s about $7.40 a day. As it happens, this number is close to the average of national poverty lines in the global south.
 
So what would happen if we were to measure global poverty at this more accurate level? We would see that about 4.2 billion people live in poverty today. That’s more than four times what the World Bank would have us believe, and more than 60% of humanity. And the number has risen sharply since 1980, with nearly 1 billion people added to the ranks of the poor over the past 35 years.”
 
Citatet ovan är tagen från Hickel, Jason (2015/11/02) ”Could you live on $1.90 a day? That’s the international poverty line” The Guardian:
 
För homogenitet kontra heterogenitet globalt, se Fisher, Max (2013) ”A revealing map of the world’s most and least ethnically diverse countries” The Washington Post.
 
[5]
 
Browne, Anthony (2000/09/03) ”The last days of a white world” The Guardian:https://www.theguardian.com/uk/2000/sep/03/race.world
 
Tarvainen, Kyösti (2018) ”Population projections for Sweden, Norway, Denmark, and Finland, 2015–2065” Volym, nummer 39. DOI: http://doi.org/10.2478/bog-2018-0010
 
Coleman, D. (2006) ”Immigration and Ethnic Change in Low-Fertility Countries: A third Demographic Transition” Population and Development Review, Volym 32, numer 3, 401‒446: file:///C:/Users/Momos/Downloads/WP33_Third_Demographic_Transition.pdf
 
Hübinette, Tobias (2018/04/28) ”Det redan hyperheterogena Sverige kommer kanske att vara ikapp USA vad gäller supermångfald om 10 år mätt utifrån utländsk och utomeuropeisk bakgrund-befolkningen” utgiven på hans blogg:https://tobiashubinette.wordpress.com/2018/04/28/det-nya-sverige-usa-demografi-mangfald/?fbclid=IwAR3MHjp6Q6qHmEmq3cTF-DPo380TGWc10BG_v71sKVDcX4ww5OTnpPYTXLE
 
[6]
 
Lovén, Andreas Örwall (2014/08/29) ”Migrationsverket: Går inte att begränsa flyktingmottagandet” Svenska Dagbladet.
 
Även det tillfälliga begränsandet av familjeåterförening, har i hög utsträckning urholkats i domstollsprocess då det bryter mot Sveriges internationella åtaganden. Specifikt Europakonventionen, som är inskriven i Sveriges grundlag. Ingen angiven författare (2018/11/14) ”Migrationsöverdomstolen medger lättnad för familjeåterförening” Migrationsverket https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2018/2018-11-14-Migrationsoverdomstolen-medger-lattnad-for-familjeaterforening.html
Annonser

Vad i hundan är socialism?

jordbo-2

Det finns inget definitivt, entydigt, absolut eller objektivt svar på frågan ”vad är socialism”. Vilket svar du än ger kan någon annan säga ”säger vem? Du har fel, jag vet att socialism egentligen betyder det här”. Vi kan slåss om vilken definition som är den ”sanna”, men en sådan kamp bygger egentligen på felslutet kallad ”att åberopa definitionen”. [1]. Om någon slår upp en ordbok i ansiktet på dig, och säger ”titta! Jag har rätt”, då bevisar de bara att den specifika författaren bakom ordboken (och i någon mån förlaget som gett ut den) håller med hen. Olika ordböcker ger ofta olika definitioner på samma termer. Skribenterna bakom ordböcker hämtar inte innebörder från gud, utan utgår från hur de anser att ordet oftast används – eller hur de vill att ordet ska användas.

Jag har hittat tonvis med skilda, i vissa fall överlappande och i andra fall motsägande definitioner av ordet socialism. Baserat på mitt grävande i ämnet, vill jag hävda att ordets olika innebörder kan i huvusak delas in i 8 olika kluster (de finns alltså flera mindre varianter av var och en av de 8 innebörderna nedan). De två första innebörder av socialism är vad jag kallar ”högersocialism”, d.v.s hur högern ofta tenderar att definiera eller beskriva socialism.

 1. Denna definition nyttjas av högersympatisörer som själva identifierar sig som socialister eller i alla fall ser begreppet som något positivt. Hitler var en av dessa. I denna högervariant, utgörs socialism av ansvar, hänsyn och plikt från individen riktat mot landet, folket eller annat kollektiv. Dessa socialister tänker sig ett samhället som i övrigt ser ut på samma sätt som idag (om de nu vill införa dramatiska ändringar, som Hitlers renande av samhället etniskt – är detta inte en inneboende del av socialismen utan ett tillägg eller en förutsättning för den). Med skillnaden att i det socialistiska samhället är människor generellt sett mer hänsynsfulla, moraliska och/eller plikttrogna. Denna socialism kallas ibland preussisk eller tysk socialism.För att citera ett av Hitlers tal: Socialism as the final concept of duty, the ethical duty of work, not just for oneself but also for one’s fellow man’s sake, and above all the principle: Common good before own good, a struggle against all parasitism and especially against easy and unearned income. [2]
  _
  Som framgår har denna definition av socialism ytterst lite att göra med ekonomi. Utan vidrör i regel snarare kultur och moral.
  _
 2.  De till höger som är negativa till socialism, definierar fenomenet ofta istället som att kollektivet ställs över och/eller före individen. Där kollektivet kan använda individen som redskap, eller rent av att kollektivet kan agera skadeglatt mot individen. Ayn Rands uppslagsverk definierar socialism på just detta sätt. För att citera:Socialism is the doctrine that man has no right to exist for his own sake, that his life and his work do not belong to him, but belong to society, that the only justification of his existence is his service to society, and that society may dispose of him in any way it pleases for the sake of whatever it deems to be its own tribal, collective good.
  _
  En liknande definition presenterar idéhistoriker och humanekologen Per Johansson. Han menar att socialism är en :ekonomisk teori [vilket hävdar att] mycket av det som behöver göras i samhället, löses bäst om man gör det tillsammans […] kärnan är att man löser uppgifter tillsammans, via samarbete […] till skillnad från att var och en är sin egna lyckas smed […] socialism betyder […] att man värderar kollektivet före individen […] det finns en hård kärna […] kollektivet bestämmer och individen bör egentligen inte ha så stort inflyttande [3]
  _
  Även här sägs det väldigt lite konkret om hur ekonomin ska se ut. Vem som ska äga vad, hur ägandet förmedlas etc.
  _
 3. Nu når vi ett mer politiskt neutralt kluster av innebörder, neutralt i bemärkelsen att både folk till höger, i centern och till vänster använder ordet socialism på detta sätt. Detta är vad som ibland omnämns som ”funktionssocialism” eller ”demokratisk socialism”. Detta användande av termen går ut på att samhället ska i stort fortsätta se ut som nu, men att offentligheten ska styra vissa utfall i ekonomin i prosocial riktning. EU:s krav på att en tredjedel av Netflix innehåll ska produceras i EU[4], skulle kunna betraktas som en variant av detta.  Samt att till exempel lagstifta om minimilön, beskatta onyttig mat högre än nyttig mat, omfördela vissa resurser till de fattiga etc. Vart denna socialism slutar, och protektionism eller ”vanliga lagar” börjar – är svårt att säga.  Frågan är helt enkelt, hur långt är ett snöre? Begränsningen av vapenhandeln i Sverige, är det socialism? ”Sockerskatt” som föreslogs, vore det socialism? 
  _
  De till höger tenderar att dra gränsen mellan socialism och ”naturliga statliga funktioner”/”välfärd” på ett sätt som exkluderar de saker dom gillar ur termen. Där förbud att sälja skjutvapen till vem som helst när som helst, inte är socialism, men begränsning av kasinoverksamhet är det. 
  De till vänster tenderar att göra samma sak fast tvärtom, att allt de gillar är socialism medan allt de ogillar klassas som protektionism eller annat.
  _
 4.  En annan neutral innebörd, går ut på att definiera socialism som statligt ägande, eller likvärdigt demokratiskt förvaltat ägande. Som Bertrand Russel klargör är demokratikriteriet ett måste i mainstream definitionerna [5].  Denna definition av statligt ägande, går att kombinera med definition 3, d.v.s av att styra marknaden. Där staten äger stora och viktiga verksamheter, och dessutom kontrollerar via lagar vad som händer i de verksamheter de inte äger. Som till exempel hur Norska staten äger oljan och styr den verksamheten direkt via ägandet, men med lagar om arbetstid och annat också kontrollerar andra ekonomiska verksamheter i viss grad.
  _
  Här kommer flera intressanta följdfrågor för de som nyttjar definition 4. Om staten äger oljan i Norge, gills det då som ett ”socialistiskt land”. Eller krävs det ägande av kvalitativt skilda ting, eller av att det ägs fler saker? Sossepampen Björn Rosengren kallade Norge för ”den sista sovjetstaten”.
  _
  Vissa ser det som att polis, domstol, militär, pengatryckande och riksdag kan få betalas av offentligheten och att det är inte socialism – men att allt annat blir socialism. Andra ser även militär, polis och allt annat statligt som socialism. I en debatt definierar till exempel libertarian Adam Kokesh statlig militär som ”socialiserad” militär. En anonym liberal debattör i DT menar att offentligt (statligt/kommunalt/via landstinget) finansierat kranvatten är kommunism [6] (socialism och kommunism används ofta överlappande).
  _
 5. Planekonomi, d.v.s att väsentliga delar eller hela ekonomin inte hanteras av konkurrerande marknadsaktörer – utan av en offentlighet som planerar. Systembolaget är ett bra exempel i Sverige. Vad en flaska öl ska kostar bestäms inte av aktieägare eller deras representanter baserat på vad de anser är bästa sättet att tjäna pengar på, det fattas inte ett beslut i relation till konkurrensen från andra företag. Om du nu inte går till krogen, där är de istället marknadskrafter som avgör priset och utbudet. Denna definition av socialism förutsätter definition 4.
  _
  Även här finns det ett gränsdragningsproblem. Är Sverige socialistiskt till följd av systembolaget? Vad menar vi när vi säger ”väsentliga delar” av ekonomin?
  _
 6.  Ekonomisk demokrati. Denna definition kan man bland annat hitta i ett ekonomiskt uppslagsverk. För att citera: Socialism means that the people rule over the economy, not a small group of capitalists or a small group of bureaucrats appointed by a dictator. A precise definition would be that socialism means the extension of democracy from the political sphere into the economic sphere.
  _
  Denna innebörd går att kombinera med definition 5 (statligt ägande), men detta måste inte göras. För att återigen citera det ekonomiska uppslagsverket jag hänvisar till: In the economic sphere, two types of democratic procedures have been advocated. One is to have local, state and national ownership by a democratically elected government. The other procedure is to have corporate boards democratically elected by the employees of each enterprise. Of course, there may be any mix of these two forms – even a role for a democratic government representative and regulations within an employee-run enterprise. This poses the question of the manner of control of the economy [7]
  _
  Därmed finns det två subtyper av ekonomisk demokrati. Den ena brukar kallas statssocialism, vilket är en kombination av definition 4, 5 och 6 – d.v.s ekonomisk demokrati förmedlat via offentligt ägande och planekonomi. Sjukhus och systembolag är ett bra exempel på hur detta kan se ut.
  _
  Den andra subtypen kallas marknadssocialism, vilket är att marknadsaktörer fortfarande konkurrerar och att detta avgör priser. Men att dessa marknadsaktörer utgörs av demokratiska institutioner. Detta kan innebära att de är personalkooperativ (företag som ägs av de anställda, vilka röstar fram ledningen eller i direktdemokratiska modeller röstar om beslut direkt), konsumentkooperativ (verksamhet ägs och demokratiskt styrs av kunder, till exempel Coop), brukarkooperativ (verksamhet där de som nyttjar den äger och styr den, till exempel ett dagis styrt av föräldrar (överlappar med konsumentkooperativ)).
  _
  Det går förstås även att tänka sig en marknadssocialism som kombinerar dessa kooperativ, där till exempel matproduktion hanteras av personalkooperativ och matbutiker av konsumentkooperativ. Eller en hybrid av kooperativa former. Till exempel en förskola där de anställda och föräldrarna bägge har rösträtt i att utse verksamhetens ledning.Det gemensamma för alla dessa associationsformer, som gör de socialistiska, är att det är inte ett fåtal som via sitt ägande har rätt att styra över verksamheten och flertalet som nyttjar eller arbetar i den. På de vis som aktieägare har makt i aktiebolag, utan här är det ett flertal som har rätt till styrande via antigen sitt arbete i verksamheten (personalkooperativ) eller sitt nyttjande av den (konsument- och brukarkooperativ).
  _
 7. Realsocialism, även kallad koordinatorism. [8] D.v.s planekonomi och offentligt ägande, men utan demokrati. Systemet i östblocket, Kuba och Nordkorea utgör exempel på detta. Flera av de som kallar sig socialister, bland annat Noam Chomsky, anser inte att detta system utgör socialism [9]. Kritiker brukar mena att denna gränsdragning endast är ett svepskäl för att undgå erfarenheter som motbevisar skäligheten i socialisternas ideologi. Det har blivit en stående vits från högern att säga ”men det var inte riktig socialism”.
  _
  Försvaret från vänstern att säga ”men det var inte riktig socialism”, kan användas på ett klandervärd vis. Utifall den nyttjar en definition av socialism som godtyckligt utesluter länder/system från socialism baserat på hur bra de lyckas eller eller hur omtyckta de är för stunden – eller via annan godtycklig klassning. Där Sovjetunionen ses som socialistiskt under perioder de har hög tillväxt, men sedan förkastas som ”statskapitalism” under tider när tillväxten krymper. Detta blir i så fall en variant av ”ingen sann skotte” felslutet (att jag säger ”skottar våldtar aldrig, det är bara invandrare som gör”, och när någon lyfter fall ett fall där en skotte våldtagit då säger jag ”ja men ingen sann skotte”).
  _
  Om däremot definitionen av socialism som Chomsky åberopar för att exkludera Sovjetunionen, beror på objektiva icke cirkulära kriterium, då gör Chomsky och likar inget fel. Om till exempel Sovjet konsekvent förkastas som icke socialistiskt då Chomsky i likhet med Russel ser demokrati som ett nödvändigt kriterium, då begås ingen logisk miss och det ageras heller inte oärligt.
  _
  Om vi hävdar att Chomsky fortfarande felar i detta läge, då kvarstår frågan varför vi kan säga att Sovjetunionen inte var en demokrati, då den hävdade sig vara det? Blir inte demokratiförsvararnas argument för att vi ska ha demokrati, synonymt med att säga att vi ska ha det som i Sovjet? Om de säger att Sovjetunionen inte utgör en av deras förebild, är inte detta att bara ropa ”det var inte riktig demokrati”?
  _
  Om Sovjets samhällsproblem motbevisar socialism till följd av att Sovjetunionen hävdade sig vara socialistiskt, skulle det inte ge samma följder av att motbevisa demokratin som system eftersom Sovjet hävdade sig vara demokratiskt? Om socialismens kritiker godtyckligt får bestämma att allt de ogillar ska kallas socialism, oavsett vad socialister själva tycker, borde inte demokratikritiker ges samma privilegium?
  _
 8. Minimalisering eller helt avskaffande av privatägande. Privatägande definieras som att individer eller mindre gruppers innehar produktionsmedel (produktionsmedel är fabriker, gruvor, lokaler och annat som krävs för att driva ekonomisk verksamhet), och att denna mindre grupp av ägare exkluderar större grupper som nyttjar dessa produktionsmedel från att få bestämmanderätt över dem. Vilket sätter den mindre gruppen ägare i maktposition i förhållanden till den större gruppen av nyttjare. Fåtalet som äger fabriken får bestämma över flertalet som jobbar i den. De få, får avgöra vad de många ska jobba med att tillverka, vad de ska få ut i lön och vad det dom bygger ska användas till. 
  _
  I denna definition av socialism, ska privatägande delvis eller helt ersätts med kollektivt ägande, d.v.s att gruvor, fabriker etc. ägs av demokratisk offentlighet (stat/kommun/landsting) eller kooperativ av löntagare/kunder/brukare. I det första fallet blir det statssocialism (Norge och oljan) och i det senare fallet marknadssocialism (kooperativ som konkurrerar på en marknad).Att privatägande avskaffas betyder inte att du måste bli av med din persondator, tandborste, lägenhet etc. Ting du nyttjar för eget bruk, kallas istället personligt ägande. Den personliga egendomen vill istället generellt sett socialister öka för folk i allmänhet.
  _

Gränsdragningsproblemet gällande privatägande och personligt ägande

Hårdraget urskiljs privatägande från personligt ägande beroende op om tinget i fråga ger någon makt över andra. I ett samhälle där nästan ingen har datorer och jag använder min dator för att utnyttja andras datorlöshet till att tjäna pengar på dem (att anställa de som grafiska designers som får nyttja datorn min i arbete, till exempel), då utgörs datorinnehavandet privatägande. I ett samhälle där övervägande flertal har datorer eller kan skaffa förhållandevis enkelt, då är det istället personligt ägande. Gränsdragningen blir därmed kontextuell.
_
Vissa vill att man ska dra gränsen efter vad som kan nyttjas för att ge folk makt över andra, d.v.s om jag lever i ett samhälle med ont om datorer och väljer att använda min för fritidssurfande – då är det ändå privategendom. Då det är en knapp resurs som skulle kunna nyttjas i produktion (och vore rimligare att göra det med, snarare än att fritidssurfa) och är svår att ersätta med annat.
_
Medan andra menar att det avgörs av vad den nyttjas till, d.v.s att jag faktiskt  måste anställa någon datorlös stackare till att generera pengar åt mig via datorn.
_
I övrigt kan tilläggas att vad som är ”riktigt” kollektivt ägande, heller inte är något alla är ense om. Vissa socialister ser statligt ägande som en variant av privatägande, eller lika illa, och andra socialister ser kooperativt ägande på samma sätt.
_
Vad som är privatägande kontra personligt ägande och kollektivt ägande, kan tänkas vara en fråga som har kulturellt betingade svar. Att ett socialistiskt Bhutan skulle nå andra slutsatser än ett socialistiskt Belgien. Vissa länder kanske fungerar bättre med kooperativ, andra med statligt ägande. Beroende på nationalkaraktär, sedvänjor och materiella förutsättningar. Det är svårt att tänka sig att de regeringskritiska amerikanerna skulle omfamna brett statligt ägande, eller att de kollektivistiskt lagda Vietnameserna skulle glädjas över större delen av livet ska skötas av konkurrerande kooperativ.
_
Liknande gäller nog konflikten bland socialister om marknaden. Om den ska finnas kvar eller avskaffas, minskas eller bara demokratiseras.
_

Bonus: Vad socialism ofta sägs vara, men inte måste vara

Som ett komplement till en eller flera av klustrena ovan, hör jag ofta hävdas att socialism går ut på att ge alla samma lön oavsett hur värdefull eller sällsynt deras arbetsinsats är. Samt oberoende av deras utbildningsnivå och graden av personlig uppoffring som yrkesinsatsen kräver. Där hjärnkirurger med sin dyrbara och sällsynta kompetens och poliser som riskerar sina liv, ska ges samma lön som standup komiker och fiskrensare. Vissa drar det ännu längre, de menar att de arbetslösa ska tjäna lika mycket som läkaren och polisen. Jag har inte inkluderat detta som ett eget kluster, då den ofta hänger ihop med en av de andra klustrena, det förespråkas eller fördöms aldrig vad jag hört isolerat – utan alltid som ett nödvändigt tillägg till någon av innebörderna ovan (till exempel planekonomi fast med lika inkomster för alla).
_
Denna innebörd av socialism kan inte avfärdas som en lögn från högern, då jag och jag och heller ingen annan på vänstern äger ordet. Samt att det finns människor som har en sådan radikal likvärdighetssyn på tillvaron och som kallar sig socialister. Men denna hållning är inte dominant bland socialister vad jag sett, jag har inte heller sett det beläggas att den ens är vanlig. Även om majoriteten av socialister tyckte på detta sätt, skulle det ändå inte betyda att minoriteten som inte delar dessa tankar – skulle sakna värdefulla idéer. Kan tilläggas att Marx och Engels själva inte ansåg att deras ideologi gick ut på att göra alla lika. [11]
_
Hur förhåller sig socialism till kommunism?
Även här finns inget enhetligt svar. Skiljelinjerna mellan dessa två är hög grad beroende på vilken variant av socialism man anammar, samt vart och när i tiden termerna används. Fredrich Engels menade under en period inte att han och Karl Marx vara socialist, utan kallade de för kommunister istället. Under en annan period kallade de sig däremot socialister. Detta gjordes inte av velighet, utan för att under vissa perioder var socialism oftast associerad med en innebörd och under andra tider med en annan. Marx och Engels ville helt enkelt inte misstas för att representera en ideologi de inte sympatiserade med [12].
_
Generellt sett kan vi konstatera att kommunism tenderar att ses som mer långtgående än socialism. Om socialism definieras som statligt ägande, då betyder kommunism ofta totalt eller mycket storskaligt statligt ägande.
_
Flera definitioner av kommunism går även ut på att helt avskaffa ”klasser” och ”staten”. Vad som menas med detta är dock inte glasklart, och inget alla kommunister är överens om.
_
”Klass” ges i folkmun ofta innebörden av att beskriva inkomstskillnader. Där en högavlönad konsult anses ha högre klass än en företagsägare som tjänar lite. De kan också syfta till vad någon har för makt på arbetsplatsen, där en företagsägare som tjänar lägre än en högavlönad konsult anses ha högre klass än konsulten – då företagsägaren kan säga till andra vad de ska göra samt avskeda dessa medan konsulten saknar denna makt. Ordet ”klass” kan även beskriva vad man får sin inkomst från, genom att arbete (klassen kallad förvärvsarbetare), genom att bara äga det andra arbetar med (klassen kallad rentier, till exempel aktieägare) eller utbetalning från offentligheten (arbetslösa som går på socialbidrag och de som lever på pension, till exempel). Klass kan också innebära kombination av en eller flera av dessa innebörder.
_
Ett ”klasslöst samhälle” kan därmed syfta till ett samhälle där alla tjänar exakt samma lön, ett samhälle där folk tjänar olika men alla har demokratiskt inflyttande över produktionsmedlen (statssocialism eller marknadssocialism), eller ett samhälle där aktieägare avskaffats och att alla som inte är för sjuka eller gamla för att jobba måste försörja sig via arbete. Det kan förstås innebära kombinationer av dessa olika alternativ, eller helt andra alternativ.
_
Begreppet ”stat” skapar också problem. Ibland beskriver det fenomenet av ett våldsmonopol (d.v.s organisationen som har polis och militär), andra menar att staten utgörs av visserligen ett våldsmonopol men med vissa övriga mer negativa egenskaper som kan avskaffas. Marxisten Terry Eagleton menar till exempel att Marx och Engels aldrig förespråkade avskaffandet av polis, lagstiftandet via demokratisk process och liknande när de torgförde tanken om det statslösa samhället (eller i alla fall att marxismen som lära mer generellt, inte gör det). Utan att det var just polisen i rollen som förtryckare och upprätthållare av det nuvarande systemets orättvisor (när polisen till exempel driver hemlösa ut ur tomma byggnader för att tvinga de att sova i vinterkylan) som skulle avskaffas, men att polis i rollen som ingriper mot mördare, våldtäktsmän och liknande -skulle finnas kvar. Att dagens riksdag som via de rikas makt indirekt styr i överklassens intressen, skulle avskaffas (eller reformeras till något helt nytt). Att i dess ställe skulle det finnas en riksdag som stiftade lagar utan att ha kapats av överklassen. [13]
_
Det ska tilläggas att Eagleton har inte tolkningsföreträde över andra mer radikala tolkare, vilka genuint tänker sig ett statslöst samhälle som ett land utan poliser och lagstiftande församling. Dessas tokiga idéer bör dock inte ogiltigförklara de måttfullas vision, eller deras kritik av de nuvarande systemet.
_
Slutsats

Problemet att avgränsa vad ett ord betyder, bevisar inte att det ej beskriver ett eller flera värdefulla koncept. Det påvisar istället vikten av att vi försöker vara tydliga med vad vi menar när vi använder luddiga och mångfacetterade ord. Nästa gång någon säger ”jag hatar socialism”, ”jag är socialist”, ”socialism fungerar inte”, ”socialism är bättre än kapitalism” be dom då förklara vad dom menar med termen. Om de har svårt att svara på den frågan, skicka över det här blogginlägget och se vad de ger för svar därefter.
_
P.S: Är jag socialist?

Jag kallar mig själv socialist. Ser mig specifikt som marknadssocialist, menar att olika varianter av socialism kan vara olika väl fungerande i olika länder. Gemensamma för alla former jag anser vara värda att implementera, är att de innebär demokratisering av ekonomin i någon form. Breddandet av demokratin till att inkludera ekonomin, och fördjupandet av den politiska demokratin, är två universella måsten. Svaret på frågan hur demokratin ska se ut, är däremot partikulärt och kulturellt betingat.
_

[1]

Using a dictionary’s limited definition of a term as evidence that term cannot have another meaning, expanded meaning, or even conflicting meaning.  This is a fallacy because dictionaries don’t reason; they simply are a reflection of an abbreviated version of the current accepted usage of a term, as determined by argumentation and eventual acceptance.  In short, dictionaries tell you what a word meant, according to the authors, at the time of its writing, not what it meant before that time, after, or what it should mean”.
_
Citerad ovan kommer från artikeln ”Appeal to Definition” från hemsidan logicalfallacious.com.
Länk:
https://www.logicallyfallacious.com/tools/lp/Bo/LogicalFallacies/27/Appeal-to-Definition
_
För mer se sida 67 och framåt i Bennet, Bo (2012) ”Logically FallaciousThe Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies” Archieboy Holdings, LLC:Sudbury Google böcker, Akademiska utgåvan.
_
Problematik kring slagsmål om definitioner beskrivs även av
Yudkowsky, Eliezer (2008/02/12)
”Disputing Definitions” Lesswrong.com:
https://www.lesswrong.com/posts/7X2j8HAkWdmMoS8PE/disputing-definitions
_
[2]

Ett talet från Hitler (publiserat online 2013-01-29 {utgiven i skrift
1968, talet hölls 1920/08/15}) “Why We Are Anti-Semites”. Översatt från Jahrg., 4. H ”Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte” :https://carolynyeager.net/why-we-are-antisemites-text-adolf-hitlers-1920-speech-hofbr%C3%A4uhaus

_
Ytterligare om Hitlers syn på socialism (vilket alltså gick ut på att inte ändra ekonomin, utan att ekonomin skulle vara underordnad kollektiva mål) går att läsa på rationalwiki. Som de uppger stämmer hans socialism från den “preusiska socialismen”, d.v.s just bevarande av individualistisk, hierarkisk och konkurrerande ekonomiskt system  – men med tanken att det på ett makroplan skulle gå mot gemensamma mål:”Hitler and socialism” RationalWiki
_
Länk:https://rationalwiki.org/wiki/Hitler_and_socialism

_
[3]
Ayn Rand-Lexicon, uppslagsordet ”Socialism” http://aynrandlexicon.com

_
Johansson citeras från serien ”Hur kan vi prata om” avsnittet (2018/10/26) ”Vad innebär socialism?” yotube: https://www.youtube.com/watch?v=D-wv3OjX114
_

[4]
_
Gällande EU-kravet om vart innehållet i netflix ska produceras, se Vivarelli, Nick (2018/09/02) ”Local Product Quotas for Netflix, Amazon to Become Law, EU Official Says (EXCLUSIVE)” Variety.
_

[5]

”Socialism like everything else that is vital, is rather a tendency than a strictly definable body of doctrine. A definition of Socialism is sure either to include some views which many would regard as not Socialistic, or to exclude others which claim to be included. But I think we shall come nearest to the essence of Socialism by defining it as the advocacy of communal ownership of land and capital. Communal ownership may mean ownership by a democratic State, but cannot be held to include ownership by any State which is not democratic. Communal ownership may also be understood, as Anarchist Communism understands it, in the sense of ownership by the free association of the men and women in a community without those compulsory powers which are necessary to constitute a State.”
_
Russel, Bertrand (1918) “Proposed Roads To Freedom” Cornwall Press, Inc, Cornwall NY, se “PART I – HISTORICAL. CHAPTER I”:http://www.zpub.com/notes/rfree10.html
_

[6]

För att se att Adam Kokesh som anser att offentligt finansierad militär är ”socialisering av militären”, titta från 10.50 och framåt: https://www.youtube.com/watch?v=xGLNKkqxxec
Detta är ett kortare klipp tagen från följande debatt (2018/03/21)”Baked Alaska: Richard Spencer vs Adam Kokesh” av American Pride, upplagd på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=y65yYOPu1QA
_
En anonym liberal debattör menar att kranvatten är kommunism: Ingen angiven författare (2016/03/29) ”Kranvatten är kommunism” DT:https://www.dt.se/artikel/insandare/kranvatten-ar-kommunism

[7]
_
King, J. K. (redaktör:2003) “The Elgar companion to post keynesian economics” Edward Elgar Publishing Limited: Cheltenham/Northampton.

[8]

Albert, Michael och Hahnel, Robin (1991) ”Looking Foorward” South End Press. Se prologen  ”Capitalism Triumphant?” samt ”Coordinatorism”
Länk: https://zcomm.org/wp-content/uploads/zbooks/htdocs/ParEcon/lookingforward/lfPrologue_1.htm
_
[9]

Chomsky, Noam (1986) ”The Soviet Union Versus Socialism”:https://chomsky.info/1986____/
_

[10]

Se sida 255 i Bennet, Bo (2012) ‘Logically FallaciousThe Ultimate Collection of Over 300 Logical Fallacies” Archieboy Holdings, LLC:Sudbury Google böcker, Akademiska utgåvan
_
[11]
Anarcopac (2017/09/07) ”Marx and Engels Were Not Egalitarians”anarchopac.wordpress.com
https://anarchopac.wordpress.com/2017/09/07/marx-and-engels-were-not-egalitarians/
_
Kan även ses här:https://www.youtube.com/watch?v=SIhIM-jge2c
_
[12]
Marx and Engels used the terms Communism and Socialism to mean precisely the same thing. They used “Communism” in the early years up to about 1875, and after that date mainly used the term “Socialism.” There was a reason for this. In the early days, about 1847-1850, Marx and Engels chose the name “Communism” in order to distinguish their ideas from Utopian, reactionary or disreputable movements then in existence, which called themselves “Socialist.” Later on, when these movements disappeared or went into obscurity, and when, from 1870 onwards, parties were being formed in many countries under the name Social-Democratic Party or Socialist Party, Marx and Engels reverted to the words Socialist and Socialism.
_
(1936) ”Socialists Do Stand for Equality” Socialist Standard: https://www.marxists.org/archive/hardcastle/1936/socialist_equality.htm
_
[13]
_
Se sida 159-167 Eagleton, Terry ({första utgåvan}2011) ”Why Marx was Right” Yale University Press: New Haven & London. Google E-bok

 

De etniskt motiverade morden som är lite pinsamt rapportera om

Det är inte ovanligt att höra folk på höger sida politiskt få presenterat för sig vad ”strukturer” är i identitetspolitiska sammanhang. Att du kallats ”svennedjävel” är inte ett motbevis mot att det i allmänhet finns utbred fördomar mot till exempel muslimer i tillräckligt hög grad för att de ska missgynas märkbart i vardagen. Klart medlemmar av majoritetsgruppen eller andra icke utsatta kan drabbas för översitteri, men det tenderar att inte prägla deras märkbart. Även om jag utsätts för att någon kallar mig ”svennedjävel” imorgon, kommer resten av veckan se ut som vanligt. Medan en svart eller asiatisk man som bor i majoritetsvita länder ofta får sin etnicitet anmärkt på regelbundet. Detta var ju inte så svårt, och SVT brukar leva upp till alla mina PK-krav. Men när det skulle rapporteras om Sydafrika och förföljelsen av den vita minoriteten, då fallerade det.
Utlandskorrespondenten Johan Ripsås hänvisar till att en av hans svarta vänner rånats, och att hon var färgblind i frågan om förövare, som ett sätt att trivialisera mordvågen mot vita (https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kronika-mina-svarta-vanner-som-blivit-svart-drabbade-av-ran-struntar-fullstandigt-i-hudfargen-pa-ranaren). Det blir ju ungefär lika smart som att fråga mig ”Staffan är du rädd för att gå ut på kvällarna, med fasa för att våldtas” och när jag skakar på huvudet stolt proklamera ”se det finns inget begränsade av friheterna via sexuellt våld – schackmatt feminister!”.
Att utlandskorrespondentens kompis tycker något, skulle man kunna förvänta sig väger lite lättare än när GenocideWatch uppger att vita har en fyra gånger högre mordfrekvens än den övriga befolkningen (då har även vita farmare jämförts med svarta farmare, varvid vi kan utesluta yrkesgruppsurval för mördarna – se Parkin, Leon och Stanton, Gregory H. (2012/08/14) ”Why are Afrikaner farmers being murdered in South Africa?” Genocide Watch: http://www.genocidewatch.org/southafrica.html).
För att citera från GenocideWatch: ”The South African Government for the last 18 years has adopted a policy of deliberate government abolition and disarmament of rural Commandos run by farmers themselves for their own self-defense. The policy has resulted in a four-fold increase in the murder rate of Afrikaner commercial farmers. This policy is aimed at forced displacement through terror. […]South African police fail to investigate or solve many of these murders, which are carried out by organized gangs, often armed with weapons that police have previously confiscated. The racial character of the killing is covered up by [South African] government […] Instead the crisis is denied and the murders are dismissed as ordinary crime, ignoring the frequent mutilation of the victims’ bodies, a sure sign that these are hate crimes. […] There is thus strong circumstantial evidence of government support for the campaign of forced displacement and atrocities against White farmers and their families. There is direct evidence of SA government incitement to genocide […] High-ranking ANC government officials […] sanction gang-organized hate crimes against Whites, with the goal of terrorizing Whites through fear of genocidal annihilation.” (Parkin, Leon och Stanton, Gregory H. (2012/08/14) ”Why are Afrikaner farmers being murdered in South Africa?” Genocide Watch: http://www.genocidewatch.org/southafrica.html)
Kul att SVT känner att denna statliga mörkläggning är värd att spela med på.
Ska tilläggas att delar av den Sydafrikanska makten tycks inte ens tycka det är särskilt viktigt att förneka att dom låter en etnisk orienterad mordvåg ske och i värsta fall eldar på den. Det sydafrikanska dokumentärprogrammet Carte Blanche presenterade en ljudinspelning en dömd kriminell, han sa att tidigare ordförande för regeringspartiet ANC, Julius Malema, skulle ha hjälpt honom fortsätta mörda farmare. Malema svarade ”kanske, kanske inte” på anklagelserna att han hjälpt till att ordna morden mot sydafrikanska bönder. (Ingen angiven författare 2018/06/30 ”Malema says he is ‘maybe’ behind farm murders” The Citizen: https://citizen.co.za/news/south-africa/1966767/malema-says-he-is-maybe-behind-farm-murders/).

För att citera offret Nicci Simpson: ”The thought of leaving has crossed my mind, but where does one go? The killing of whites is everywhere — you’re not safe anywhere”. (Toohey, Paul (2018/03/27) ”Killed because you’re white” The Australian: https://archive.fo/MBzW4#selection-1685.0-16). Det offret var inte lika färgblint som SVT-journalistens kompis. Måste vara en hemskt rasist, för det är ju omöjligt att morden på riktigt kan vara motiverade av hat. Det är därför en av offrena dödades utan att något stals (Louw-Carstens, Marietie (2017/11/20) ”Hoedspruit-boer voor sy dogter doodgeskiet” Netwerk24). Samt därför en flerfaldig mördare Sydafrikansk själv uppgav att han motiverades av hat mot vita (Venter, Zelda (2016/06/24) ”‘My hate for white people made me rob and kill’” Independet Online:https://www.iol.co.za/news/my-hate-for-white-people-made-me-rob-and-kill-2038145), likväl en annan mördare som uppger sig ha inspirerats av regeringspartiets propaganda mot den vita befolkningen (Ingen angiven författare ”‘kill the Boer’ slogan led to murders” Independet Online:https://www.iol.co.za/news/south-africa/kill-the-boer-slogan-led-to-murders-16165)

Märk väl att tidningen jag länkade till ovan vid namnet ”The Australien”, är en av Australiens största tidningar och har ett gott betyg gällande vederhäftighet (https://mediabiasfactcheck.com/the-australian/). Det etniskt laddade våldet i Sydafrika är inte, som SVT tycks vilja antyda, något extremhögern hittat på. Till och med Aftonbladet har rapporterat om det (Hansson, Wolfgang (2014/05/06) ”Mordvåg på vita farmare” Aftonbladet:https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/zLxWXr/mordvag-pa-vita-farmare).
New York Times rapporterar om ett fall där mördare lämnat ett lapp där det stod ”döda Boerna” (namnet på de vita bönderna) vid mordplatsen, hur två andra mördare sa till ett rasblandad kvinna som försökte skydda sin vita man, att de enbart mördade vita. (Daley, Suzanne (1998) ”Rural White South Africa: Afraid, and Armed” New York Times:https://www.nytimes.com/1998/07/16/world/rural-white-south-africa-afraid-and-armed.html)
Men du ska inte missta tystnaden från SVT:s och DN:s håll från att de är bemannade av massor av fega proffstyckare som värderar politisk positionering inför kollegor högre än sitt journalistiska uppdrag. De är bara upptagna med att rapportera om sådana världsnyheter som hur Ivanka Trump fuskat med mailen (https://www.svt.se/nyheter/utrikes/uppgifter-ivanka-trump-anvande-privat-mejl-i-jobbet och https://www.dn.se/nyheter/varlden/ivanka-trump-har-utfort-offentligt-arbete-pa-privat-mejladress/)

Konspirerar liberaler för att krossa välfärden via invandring, eller är det en konspiration från nationalister för att baktala liberaler?

Den kontroversiella och minst sagt icke trovärdiga medieaktören/trollfabriken Granskning Sverige har i en intervju med tidigare moderatledaren Bo Lundgren, fått på band när denna sagt att Fredrik Reinfeldt och vissa delar av gruppen ”nya moderater” kämpade för liberal invandringspolitik med syftet att tillintetgöra välfärdsstaten. (Ingen angiven författare (2015/08/12) ”Fredrik Reinfeldts dolda hemligheter avslöjade” Granskning Sverige). Detta har sedan återgetts i allt från webbtidningen Det Goda Samhället (Karlberg 2018/02/15), till SD:s partitidning – som uppger att han ska ha sagt det i TV (Fähstorkh 2015/12/23). Vilket visade sig vara en tidningsanka, när jag mailade redaktionen gällande primärkälla hänvisade de till Granskning Sveriges inspelning (mer specifikt Ivar Arpis twittrande om denna).
_
Det är svårt att belägga med 100% säkerhet att Lundgren verkligen sagt detta, då vi inte kan utesluta att Granskning Sverige klippt sönder intervjun. De har anklagats för att lägga upp material ”i kraftigt redigerad form” samt att utgöra en ”propagandacentral” (Ståhle 2017/02/16). De listas även av EU:s institution med uppgift att motverka desinformation (East stratcom) som en av Putins underhuggare (Sundberg 2017/03/14). Visserligen har inte Lundgren dementerat citatet trots dess stora spridning, vilket tyder på att det kan vara korrekt. Jag har sökt Lundgren för kommentar, men utan framgång.
_
Om vi godtar att han är korrekt citerad, kan vi utesluta att han inte grundlöst baktalar sin efterträdare? Förstås inte. Det finns stora motsättning mellan gamla skolans mera konservativa moderater som Lundgren tillhör, och de mer liberala nya moderaterna som Reinfeldt ledde. Jag anklagar inte Lundgren för att ljuga, utan påpekar bara att det är lätt att missta olikheter för illvilja och omoral när man ska förstå ideologiska motståndares mentala karta och beteendemönster.
_
Men Lundgren är inte helt ensam i att tillskriva Reinfeldt denna agenda. Christer Wretborn, tidigare utredare åt regeringen, driver tesen att Reinfeldts invandringspolitik hade följande mål: ”[Att skapa ett läge där] De fackliga organisationerna försvagas, anställningstryggheten kommer på sikt att urholkas och lönespridningen öka. Kombineras politiken med kraftfulla skattesänkningar kan det också bli slutet på den för nyliberaler så förhatliga socialdemokratiska generella välfärdspolitiken.” (Wretborn 2016/02/02)
_
Detta bevisar förstås ingenting definitivt. Wretborn har inga dokument att peka på där en dold agenda redogjorts för. Med det sagt, även om Reinfeldt inte deltagit i någon komplott, så kan ändå hans politik ha fått den effekt som Lundgren och Wretborn målar upp. Tidigare statssekreterare i Reinfeldts egna regering har gällande invandringsvolymerna sagt ”En fri eller mycket liberal invandringspolitik kan inte förenas med välfärdsstaten som vi känner den.” (Sandström 2016/12/02)

_
Om det ligger något i Lundgren och Wretborns tes, då handlar det sannolikt inte bara eller ens huvudsakligen om Reinfeldt som person. Utan om en rörelse, eller mentaliteten hos en större samling människor inom kastet av beslutsfattare. Anna Kinberg Batra tillsammans med fem andra moderata riksdagsledamöter har skrivit en motion som tyder på just en sådan mentalitet:”Tyvärr är den svenska välfärdsstaten inte anpassad och designad för global ekonomi och fri rörlighet. Tvärtom – med fri rörlighet och öppna gränser försvinner många av Socialdemokraternas och LO-fackens maktinstrument. […] LO och Socialdemokraterna bestämmer hela tiden hur öppet landet skall vara i olika avseenden [med syftet att skydda det nuvarande systemet].”
_
Det lät ju allvarligt. Kan det tolkas som att: Fri rörlighet är alltså i konflikt med välfärd, och därmed bör välfärden bekämpas, är det så enkelt i Batras huvud? Inte riktigt, motionen vittnar om en viss nivå av dubbeltänk, då detta öppna angrepp på välfärdssamhällets fundament, samtidigt presenteras som något vilket stärker välfärdsstaten  (Bill, Per; Enström, Karin; Axén, Gunnar; Järrel S, Henrik; Kinberg Batra, Anna; Lindblad, Lars ”Fri invandring” (2001/02) Motion Sf333). Troligen vet inte riktigt motionsförfattarna själva vad de vill. Möjligen menade de inte alls att kritisera välfärdsstaten utan skrev bara en otydlig motion – och menade att kritisera en välfärdsstat utan öppna gränser, med tesen att en välfärdsstat med öppnare gränser skulle fungera bättre. I så fall har de skrivit en så pass otydlig motion att den kunde återger i den högervridna tidningen FriaTider med rubriken ”Kinberg Batra: Välfärden i vägen för fri invandring” (Ingen angiven författare (2014/12/21) FriaTider). FriaTider tolkning bör dock tas med en nypa salt, de kan till och med tolkas för att läsa motioner som Satan läser Bibeln. Om inte annat blev incidenten en läxa i att skriva tydligare motioner.
_
På temat av nyliberalism och invandring, kan nämnas att Ungliberalerna (liberalernas ungdomsförbund) skrivet öppet att de vill korta föräldraledigheten för att finansiera ökad invandring. De säger även ”Ungsvenskarna anklagar oss för att nedprioritera det ‘svenska folket’ […vi] bryr sig inte om folk, nationer eller några andra kollektiv”. De säger sig även vilja ”Införa behovsprövat barnbidrag, lägga ned Vinnova [statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att främja hållbar tillväxt genom finansiering av forskning och utveckling av effektiva innovationssystem] lägga ned Folkhälsomyndigheten, avskaffa ränteavdraget” för att ”finansiera en friare invandring där vi kan ta emot fler flyktingar” (Forssell 2018/11/23).
_
Men är inte alla ungdomsförbund radikala och verklighetsfrånvända? Kan inte detta avfärdas? Sannolikt jo, men det finns en liten chans att här är det inte kommer av omognad i tanke utan omognad i självcensur eller lägre sofistikation på självbedrägeri som lyser igenom. Kan det vara så, kan det finnas seriösa borgliga aktörer med samma tankar som Ungliberalerna?
_
Det ser ut som att så är fallet. Den tidigare DN-journalisten Svante Nycander redogör för Timbros inflytande i migrationsfrågan, där Nycander drar slutsatsen utgående från tillgänglig dokumentation – att delar av den politiska högern kämpade för att öka invandring som just ett sätt att överbelasta den svenska välfärdsstaten och arbetsmarknadsmodellen. Till den grad att samhället tvingas omformas i nyliberal riktning (d.v.s minimaliserande av statens inflyttande, minskande av fackens makt och avreglerande av marknaden) (Nycander 2018).
_
Vi kan konstatera att effekten (vare sig det fanns en komplott eller ej) är reell. 2016 medgav regeringen att kostnaderna för flyktingmottagandena var så höga att det tvingades skära i välfärden, samt att staten behövde låna pengar därtill. Justitieminister Morgan Johansson sa att ”Fortsätter det månad efter månad är det ohållbart för Sverige”.  (Lönnaeus 2015/10/22) Jag citerar även The Economist om Sveriges nuvarande situation: ”High immigration is threatening the principle of redistribution that is at the heart of the welfare state […] Mass immigration is posing serious problems for the region. For the Nordic countries to be able to afford their welfare states they need to have 80% of their adults in the workforce, but labour-force participation among non-European immigrants is much lower than that. In Sweden only 51% of non-Europeans have a job, compared with over 84% of native Swedes. The Nordic countries need to persuade their citizens that they are getting a good return on their taxes, but mass immigration is creating a class of people who are permanently dependent on the state.” (Ingen angiven författare (2013/03) ”The ins and the outs” The Economist:www.economist.com/special-report/2013/02/02/the-ins-and-the-outs)
_
Ekonomen Assar Lindebeck, som beskrivits av bland annat ekonomikollegan Tino Sanandaji som nationalekonomins ”nestor” (Sanandanji 2016, sida 66), har i en föreläsning i riksdagshuset konstaterat att: ”Nu ska man ha klart för sig att man inte kan lösa de här problemen genom en mer flexibel arbetsmarknad och en ökad lönespridning […] Ett rikt land som Sverige med nio miljoner invånare i en värld med många miljarder fattiga kan omöjligen ha fri invandring. Det måste ha en restriktiv invandring. Och den måste vara väldigt restriktiv om man ska skydda löner och välfärdssystemet i rika länder. Det är fullständigt ofrånkomligt. Redan Gunnar Myrdal insåg det för många år sedan när han skrev att välfärdsstaten är ett nationellt projekt. Med det menar han att de förmåner en nation lyckas skaffa genom att ha en framgångsrik ekonomisk utveckling under hundra år, de kan man inte erbjuda resten av världen utan att vårt system går omkull” (Assar 2013).
_
Även Jan Ekberg som är professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitet i Växjö, har uppgett att det finns en motsättning mellan allt för generös invandring och välfärdsstaten (Gardt och Uhlin 2018).

Märk väl att det behövs ingen bred konspiration för att Lundberg, Wretborn och Nycander förklaring ska vara sann, ingen konspiration alls faktiskt. Folk kan omedvetet lura sig själva, för att i sin tur lättare lura andra (för en föreläsning om detta fenomen se Trivers 2010, för en artikel som sammanfattar det se Hutson 2017/04/04, ytterligare fördjupning kan läsas i Trivers 2011/10/25). Det går att tänka sig att Reinfeldt och hans likar insåg en gång i tiden att detta vore en bra plan. Men att deras samveten inte lät dom vara ärliga inför sig själva, varvid de gömde undan planen i medvetandets källare. Men började agera utefter den, samtidigt som de intalade sig själva att deras enda motiv var humanitära.
_
Men inte ens denna psykologiska förklaring behövs för att Lundberg och gänget ska få delvis rätt i sak. Det kan handla om två skilda parter. Där den första parten av rent frihetliga skäl blåögdt argumenterar för generös invandring, och den senare parten sedan tar tillfället i akt och nyttjar utmaningarna denna politik medför för att angripa välfärdsstaten. Detta utan någon komplott eller självbedrägeri, men likväl en dynamik som får samma effekt som en hemlig plan. En dynamik som då lätt misstas för en komplott av analytiker som Lundgren, Wretborn och Nycander.
_
Det ska tilläggas att dessa förklaringar misstänkliggör inte invandrare som grupp. Invandrare antas inte ha någon agenda eller besitta negativa egenskaper. Det är bara massinvandring som fenomen som beskrivs som ett problem. På samma sätt som modeller gällande överbefolkning inte svartmålar barn. En sådan förklaring behöver heller inte tvätta bort allt ansvar från den politiska vänstern, som här har agerat nyttiga idioter.
_
Men vad är min poäng med att lyfta allt detta? En av mina poänger är att konspirationsteorier kan ibland vara förenklingar av andra mekanismer som är mer trovärdiga, som självbedrägligt egoistiskt agerande som misstas för altruism eller en händelsekedja involverande flera parter som agerar oberoende av varandra men som skapar utfall liknande till vad som skulle ha uppkommit vid en komplott. Jag skulle mena att detta troligen är ganska vanliga fenomen. Det förstnämnda scenariot vill jag hävda begripliggör många diktaturer, där förtryckarna inbillar sig att de gagnar alla när de tystar kritiker och samlar på sig makt – frihet skulle ju kunna leda till inbördeskrig.  Det senare scenariot är lätt att tänka sig som förklaring kring spöktrons uppkomst, där någon kan inbilla sig att ett paranormalt fenomen ägt rum. Först en psykiskt skör individ som ser gastar, varvid andra som inte inbillar sig saker sprider detta påstående som sant då de kan livnära sig på att ta betalt för att kommunicera med spöken, guida spökvandringar, skriva böcker etc.
_
Många processer som är självbedrägliga eller mekaniska kan ofta beskrivas som konspirationsteorier för att förlöjliga dessa. Jag har hört antifeminister förklara patriarkatet som en konspirationsteori. Även klassanalys från vänstern brukar högerkritiker hävda är en komplott, trots att förklaringsmodellen helt saknar konspiratörer utan endast beskriver systemets självverkande processer.
_
Min andra poäng är också att vi kanske bör börja ställa tuffa frågor till ansvariga i Sverige. Historiskt sett har massinvandring använts som ett vapen. Det har utgjort ett reellt brukat medel för övergrepp mellan stater, men också något som nyttjats som hot (Greenhill 2010A samt Greenhill 2010B). Att de politiker som utsatt sin egna befolkning för samma sak som statsöverhuvuden hotar fientliga länder med, inte ställs frågan ”vad tänkte du här” är lite underligt. Trots den enorma opinionen mot denna politik, känner makthavare heller inget behov av att försvara ett beteende som går emot folkviljan. Detta önskar jag se en ändring på. Att uppmärksamma dessa anklagelser om komplott, och att konceptualisera de på andra sätt, kan vara en liten dragning i rätt riktning av att avkräva ansvar.

Källor:
 Ingen angiven författare (2015/08/13) ”Fredrik Reinfeldts dolda hemligheter avslöjade” Granskning Sverige.
Denna inspelning finns inte kvar i sin helhet, men citatet från Lungren länkas nedan.

Karlberg, Håkan (2018/02/15) ”Reinfeldts Agenda” Det Goda Samhället:https://detgodasamhallet.com/2018/02/15/gastskribent-hakan-karlberg-reinfeldts-agenda/

Fähstorkh (2015/12/23) ”Är immigrationspolitiken en komplott?”  Samtiden:https://www.samtiden.com/?q=node/423

Sundberg, Marit (2017/03/14) ”Det finns med på EU:s lista över rysk desinformation” SVT:https://www.svt.se/nyheter/utrikes/det-finns-med-pa-eu-s-lista-over-rysk-desinformation

Ståhle, Mathias (2017/02/16) ”Så styrs den svenska trollfabriken som sprider hat på nätet mot betalning” Eskilstunakuriren:https://www.ekuriren.se/tjanster/granskning-sa-styrs-den-svenska-trollfabriken-som-sprider-hat-pa-natet/

Wretborn, Christer (2016/02/02) ”Christer Wretborn: Därför ville Reinfeldt att vi skulle öppna våra hjärtan” DagensArena.
Länk: http://www.dagensarena.se/opinion/christer-wretborn-darfor-ville-reinfeldt-att-vi-skulle-oppna-vara-hjartan/
Sandström, Mikael (2016/12/02) ”De goda föresatserna och haveriet utan återvändo” Kvartal.
Bill, Per; Enström, Karin; Axén, Gunnar; Järrel S, Henrik; Kinberg Batra, Anna; Lindblad, Lars ”Fri invandring” (2001/02) Motion Sf333

Ingen angiven författare ”Kinberg Batra: Välfärden i vägen för fri invandring” (Ingen angiven författare (2014/12/21) FriaTider:http://www.friatider.se/kinberg-batra-ville-krossa-valfarden-med-fri-invandring

Forssell, Joar (2018/11/23) ”Ja, så vill vi bekosta en friare invandring” Expressen:https://www.expressen.se/debatt/ja-sa-vill-vi-bekosta-en-friare-invandring/
Nycander, Svante (2018/02/26) ”Svante Nycander: Så styrde nyliberalerna om Sveriges migrationspolitik” DagensIndustri.
Nycander, Svante (2018) första upplagan, första tryckningen ”Liberaler i asylkrisen” Dialog Förlag.
Lönnaeus, Olle (2015/10/22) ”Analys: Flyktingkrisen tvingar regeringen att låna och skära i välfärd” Helsingsborgsdagbladet.

ingen angiven författare (2013/03) ”The ins and the outs” The Economist:www.economist.com/special-report/2013/02/02/the-ins-and-the-outs)

Sanandaji, Tino (2016) tredje tryckningen Massutmaningen: Ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende Kuhzad Media.

Lindebeck, Assar (2013) ”Hur kan vi förhindra att Sverige blir ett insider-outsider-land?”. Centerpartiets ekonomiska seminarium, 28 oktober, Riksdagen, Stockholm. Sändes i sin helhet av SVT forum och på SVT2.

Gardt, Richard och Uhlin, Göran (dokumentär:2018) ”A Swedish Elephant – En samtidsskildring av dagens Sverige” inget angivet produktionsbolag utan finansierat via crowdfounding:https://www.youtube.com/watch?v=xhf61C2-S4I

Trivers, Robert (2010) ”Deceit and Self-deception: fooling ourselves the better to fool others” presenterad i Jamaica. https://www.youtube.com/watch?v=dAljJfR3HZ0

Hutson, Matthew (2017/04/04) ”Living a Lie: We Deceive Ourselves to Better Deceive Others” Scientific American.

Länk:https://www.scientificamerican.com/article/living-a-lie-we-deceive-ourselves-to-better-deceive-others/

En fördjupning kan läsas i Trivers, Robert (2011/10/25). ”The Folly of Fools: The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life” Basic Books.

Greenhill, Kelly M (2010A) ”Weapons of Mass Migration: Forced Displacement as an Instrument of Coercion; Strategic Insights” volym 9, numer 1.

Greenhill, Kelly M. (2010B)”Weapons of Mass Migration: Forced Discplacement, Coercion, and Foreign Policy” Cornell University Press.

Europadomstolen ger (oavsiktligen) incitament till religiöst våld

Det kan sägas mycket gällande kvinnan som dömdes för att ha påtalat sanningen att Muhammed var pedofil (Mannheimer, Edgar (2018/10/27) ”Europadomstolen: Inte fel att döma kvinna för att ha kallat profeten Muhammed pedofil”DN:https://www.dn.se/nyheter/varlden/europadomstolen-inte-fel-att-doma-kvinna-for-att-ha-kallat-profeten-muhammed-pedofil/) Det är vida känt att Islams mest auktoriserade redogörelser av Muhammeds liv, säger rakt ut att han låg med en flicka när hon var nio år gammal (Sahih al-Bukhari 67:60:5158:https://sunnah.com/bukhari/67/93) Vi vet att denna flicka lekte med dockor när de gifte sig (Sahih Muslim bok 16, hadith 83 – i vissa verisioner bok 8, Hadith 3311:https://sunnah.com/muslim/16), vi vet även att det var förbjudet för vuxna kvinnor att leka med dockor i samtiden. Då Muhammeds fru nämner att hon tilläts göra detta endast till följd av att hon ännu var barn och förpubertal (Sahih al-Bukhari 6130:78:157:https://sunnah.com/bukhari/78/157).
_
Det intressanta är att europadomstolen uppger i sin dom att: ”The Court had stated many times that in the context of religion member States had a duty to suppress certain forms of conduct or expression that were gratuitously offensive to others and profane. In cases where the impugned statements not only offended or shocked, or expressed a “provocative” opinion, but had also been considered an abusive attack on a religious group – for example an abusive attack on the Prophet of Islam, as in the applicant’s case – a criminal conviction might be necessary to protect the freedom of religion of others.” ( E.S. v. AUSTRIA, applikationsnummer 38450/12, se punkt 21:https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-187188%22]})
_
Domstolen motiverar detta tystande delvis med målet att skydda ”den religiösa freden” (E.S. v. AUSTRIA, applikationsnummer 38450/12, se punkt 15:https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-187188%22]}).
_
Där har de totalt misslyckats. Domstolen har istället gett våldsamma fundamentalister vatten på sin kvarn. När de dödar andra till följd av hädande, anpassar sig ju europeiska myndigheter genom att tysta hädarna. Om de bara fortsätter döda i högre kvantitet, i grövre form – samt för fler saker, kommer myndigheter att tysta allt fler hädare. För spektrumet av vad som är volatilt för den religiösa freden, bestäms av våldsverkarna. Det är i alla fall den den troliga signalpolitiska effekten av domen. Vi kan se en variant av denna dynamik redan nu.
_
Filmen Zeitgeist finns numera på Netflix och över hela youtube. Den sprider idén att Jesusmyten är en kopia av äldre hedniska gudar. Att det finns tonvis med förkristna gudar som dog för folks synder och sedan återuppstod. Detta stämmer inte, för att citera ett religionslexicon som kom ut redan på 80-talet: ”The category of dying and rising gods, once a major topic of scholarly investigation, must now be understood to have been largely a misnomer based on imaginative reconstructions and exceedingly late or highly ambiguous texts. […] There is no unambiguous instance in the history of religions of a dying and rising deity.” (https://www.encyclopedia.com/environment/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/dying-and-rising-gods)
För att citera en expert ”Moreover, the claim that Jesus was simply made up falters on every ground. The alleged parallels between Jesus and the “pagan” savior-gods in most instances reside in the modern imagination: We do not have accounts of others who were born to virgin mothers and who died as an atonement for sin and then were raised from the dead (despite what the sensationalists claim ad nauseum in their propagandized versions).” (Ehrman, Bart (2012) ”Did Jesus exist” Huffington Post.)
_
Den muslimska författaren Reza Aslan har fått boken Zealot utgiven och sprid i Europa utan problem. Detta trots att boken via godtyckligt och selektivt nyttjande av källor presenterar Jesus som en rövare och politisk våldsman. Vad jag förstått är dess tes högst spekulativ, om inte direkt felaktiga (om inte annat framstår den för mig som totalt nonsens). (Evans, Craig A. (2013) ”Reza Aslan Tells an Old Story about Jesus”. Christianity Today:https://www.christianitytoday.com/ct/2013/august-web-only/zealot-reza-aslan-tells-same-old-story-about-jesus.html
Se även Spencer, Robert (2013/09/02) ”5 Falsehoods in Reza Aslan’s Zealot: The Life and Times of Jesus of Nazareth” PJmedia:https://pjmedia.com/lifestyle/2013/9/2/5-falsehoods-in-reza-aslans-zealot-the-life-and-times-of-jesus-of-nazareth/) Boken presenterar ett påstående som är minst lika provokativt som att framställa Muhammed som pedofil, ett påstående som inte alls är lika fastslaget heller.
_
Nu vill jag inte att Zeitgeist eller Zealot ska tystas. Utan min poäng är att kristna fundamentalister riskerar att se till sina andliga konkurrenter och tänka ”de som ljuger om våran tro går ostraffade, men de som talar sanning om Islam tystas för att myndigheter anpassar sig till jihadister. Det ska nog gå att konkurrera med, bara att börja döda lite gudlösa när de hädar”.
_
Sverige är kopplad till Europadomstolen, genom att dess konvention är till och med inskriven i svensk lag, och Europadomstolen har tolkningsrätt gällande konventionen (https://www.europaportalen.se/tema/europeiska-domstolen-de-manskliga-rattigheterna). Sverige har alltså enligt domen en skyldighet att tysta dig om du kommer med ”beteenden” eller ”yttranden” som är ”opåkallat stötande”. Det känns ju tryggt. Det ska tilläggas att Europadomstolen är inte helt maktlös. Den kan inte omkullkasta svenska domar, men den är heller inte utan befogenheter.
_
För att citera ett dokument som redogör för domstolens verksamhet:”
Judgments finding violations are binding on the States concerned and they are obliged to execute them.
This will result in general measures, especially amendments to legislation, and individual measures where necessary
In some cases the State will have to amend its legislation to bring it into line with the Convention. (”The ECHR in 50 questions”utgiven av Europarådet: https://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_ENG.pdf”https://www.echr.coe.int/Documents/50Questions_ENG.pdf)
_

Sverige kan alltså få tryck på sig att ändra våra lagar, för att möjliggöra detta tystande av de ”opåkallat stötande”. Att tala sanning kan inom en snar framtid (om Sverige anpassar sig till Europadomstolen) bli något farligt och potentiellt olagligt, förutsatt att sanningen är anstötlig. Att utföra våldsdåd är något som indirekt belönas.

_

P.S
Det ska tilläggas att Europadomstolen inte är en del av EU, utan tillhör europarådet. Mer om detta kan läsas här:https://ukandeu.ac.uk/fact-figures/whats-the-difference-between-the-european-convention-on-human-rights-the-european-court-of-human-rights-and-the-european-court-of-justice/

Varför drivs vi galna av att kika på Cthulhu

Bildresultat för cthulhu insanity
(bilden är av Craig Engler och kallas Sear of the Eldritch truth)

Det finns ingen vedertagen förklaring till detta, här kommer därför en het tagning. En tagning som inte är menad att spegla hur Lovecraft eller andra författare tänkte, utan istället utgöra stoff för framtida författare i samma genre.  Det är specifikt en tänkbar sciencefiction förklaring till varför vissa monster driver människor galna via att bara beskådas. Denna medusaaktiga effekt på psyket finns ofta implicit i Lovecraftiska verk. Samma effekt har till och med formaliserats i flera Lovecraftiska spel, där man ges än ”förnufts”-mätare som går ner när man tittar på monster. Trots dess spridning är fenomenet hittills vad jag vet oförklarat.

Vi vet att våra sinnen är tämligen dåligt byggda, och deras stimulans är kopplad till vårt psykiska välmående. Människors psyken skadas till exempel av att berövas stimulans av sinnena (https://www.motherjones.com/politics/2012/10/donald-o-hebb-effects-extreme-isolation/). Om vi är dåligt byggda nog för att hjärnan ska gå sönder när dess sinnesorgan inte ges tillräckligt med input (som en dator som skulle byggts till att gå sönder om inte tangentbordet trycktes på tillräckligt ofta), då kan man tänka sig att vi är dåligt byggda nog för att gå sönder av fel typ av stimulans (likt en dator som går sönder när någon börjar ge tangentbordet input via kraftiga elstötar istället för knapptryck). Scenariot vi föreställer oss, är att vissa typer av stimuli inte funnits på savannen. Att vi därmed utvecklats till att inte bara kunna hantera denna stimulans dåligt, utan direkt blivit sårbara för vissa sällsynta varianter av den. Precis som vissa varianter av mat är giftig för oss (gräs exempelvis), trots att andra djur kan äta av den, då våra förfäder inte utvecklats till att hantera den näringskällan.
Då tänker jag mig att monstren som driver oss galna genom att ses, har kroppar som speglar bakgrundsstrålningen i universum. Specifikt som omvandlar denna strålning till ljus, ett ljus som ligger utanför vårat synspektrum. Precis som infraljud (ljud utanför vårt hörselspektrum) kan orsaka tillfällig ångest och hallucinationer (http://www.skepdic.com/infrasound.html), skulle då visst ljus utanför spektrumet få samma typ av effekt fast starkare och permanent. Detta ljus skulle inte den medvetna delen av oss hantera, men effekten skulle finnas där. Precis om med infraljud, något folk inte upplever sig höra men som ändå påverkar dom. Det skulle också vara så pass svagt ljus, att den behövde kombineras med annat ljus för att få effekt. Därmed skulle vi drivas galna först när vi ser monstret kliva ut ur skuggorna, och inte när de står framför oss osedd gömd i mörkret. I och med att det är bakgrundsstrålningen som orsakar detta, och att bakgrundsstrålningen finns överallt i universum, skulle effekten uppkomma kombinerat med vilken annan ljuskälla som helst. Det skulle inte spela någon roll om vi tittade på Cthulhu upplyst av en 40 watts lampa eller av månljus, effekten skulle bli den samma. Fenomenet skulle då uppkomma av att monstrets kropp bestod av biomassa som hade en molekylär sammansättning skiljt från allt på jorden, på liknande sätt till hur färgen blå en gång i tiden var sällsynt nog för att inte ha getts ett eget namn – då fåtal saker i natur (med undantag för himlen och havet) hade en fysikalisk sammansättning som speglade ljus i precis rätt variant för att synas som blå (https://www.youtube.com/watch?v=VIg5HkyauoY). Här skulle då färgen inte bara vara sällsynt i vår del av universum, utan helt frånvarande för oss – fram till monstret säger hej förstås. Om någon har en annan möjlig förklaring för samma fenomen, då är jag intresserad av att höra den.

Sveriges framtid är så ljus att jag måste bära solbrillor

Relaterad bild

Jag hittade en avhuggen hand nyligen. Visste inte vad jag skulle göra av den, jag stekte den och gav bort den förklädd som griskött till barnfamiljen jag har som grannar. Nej nu ljuger jag, dom var inte grannar – nej nu ljög jag igen. Men någon verkar faktiskt ha blivit av med handen. En sakkunnig i ämnet (ämnet är historia, inte kannibalism och stympande) har myntat frasen ”kommissarie Kempes hand” för att beskriva ett högst förunderligt fenomen, nämligen att svensk 1900-tals historia, varit icke våldsam jämfört med resten av världen. Det framstår som om den metaforiska ”Kempes hand” greppade folk i nackskinnet precis när de tänkte ta till våld. Fenomenet syns i allt ifrån hungriga demonstranter utanför riskdagen till röstförvägrade fattiga som slet tolv timmar om dagen och ändå inte hade råd med en dräglig vardag. Dessa uttryckte i regel sitt missnöje och sina krav icke våldsamt [1].

När man ser till bilbränderna och annan eldvandalism som fortsatte äga rum även under årets eldningsförbud och extremhetta [2],till det faktum att när brandkåren beger sig in i vissa områden kastas det sten på dem [3], samt ser att även polisen får stenar och molotovcocktails kastade mot sig [4] – är det svårt att inte hålla med Stefan Lövfén från 2014 om att något ”håller på att gå sönder”. [5] Man kan argumentera sig blå i ansiktet om huruvida brott har ökat eller minskat, för det varierar till stor del vilka slags brott man mäter, samt om man mäter anmälningar eller på annat sätt inrapporterade brott. Med det sagt, ser vi till utsatthet uppger Brå att en viss ökning ägt rum [6]

Det intressanta för mig är dock inte antalet brott i sig, utan typen av brott. Under större delen av mitt liv var det ett okänt fenomen att man skulle anfalla polis och brandkår. När min pappa var med och ingrep emot en brand i min ungdom (en husvagn började brinna under en camping), då var det självklart att han och brandmannen som inte var i tjänst men som ställde upp – var att betraktas som hjältar. Brandmännen som kommit från Polen för att hjälpa till i skogsbränderna har även bemöts på detta sätt. [7]

Det är just i de parallella samhällena som föraktet för de som riskerar sina liv för att rädda andras, kommer fram. Varför det? Några ungdomar som kastar sten mot polis har uppgett att de är arga på hur de behandlas av polisen. [8] Behandlas de verkligen sämre än arbetarklassen under 1900-talet som kunde behärska sig trots förtrycket? Vad vill jag säga med att påpeka detta? Är det så att jag egentligen har en irrationell övertygelse om att människor med annat hudpigment bär på gener som uppmuntrar stenkastning, eller att man i icke europeiska kulturer lär alla sedan barnspel att avsky samhällsbärande yrken? Nej faktiskt inte, min poäng är inte att demonisera. Jag är övertygad att om skandinavien förgjordes i en enorm naturkatastrof, och hela vår befolkningen tvingades utvandra till Japan, då skulle det uppstå vita ghetton där. I dessa ghetton skulle blåljuspersonal få sten kastat på sig, eller i alla fall skulle likvärdigt antisocialt beteende komma till uttryck.

Varför tror jag detta? Är det för att flyktingar är fattigare än den inhemska befolkningen? Nej så kan inte vara fallet för svenskarna under 1900-talet var enormt mycket fattigare än våran nuvarande befolkning. En tolvtimmarsarbetande stackars 1900-talets knegare skulle gladeligen byta plats med en arbetslös 2000-tals svensk – som på socialbidrag ändå har råd med både mat, rena kläder och viss blygsam underhållning. Har jag en särskild rasism riktad mot just flyktingar, att processen av att flytta tidszoner skadar ens förmåga att inte kasta stenar (vill förtydliga att majoriteten av alla människor i alla grupper är hederliga, det är ett litet fåtal som misuppför sig som jag kommenterar)? Nej inte heller detta motiverar mig faktiskt.

Vad jag är ute efter är istället att förutsättningarna för sammanhållning har försvunnit. För människor är nämligen generellt sett småaktiga och fördomsfulla. Detta leder till att mångfald minskar tillit, specifikt minskar språklig mångfald tillit mest. [9] Den nödvändiga brasklappen här är att mångfald förser utmaningar, inte oundvikliga negativa sidor. En av forskarna som lett vägen i att dokumentera mångfaldets negativa följder, har stämt två andra forskare som framställde felaktigen framställt utmaningarna som orubbliga nackdelar. [10]

Med mångfaldets utmaningar dokumenterade kan vi se till Sveriges mångfald, och notera att fram till 1945 var Sverige ett av världens mest homogena länder, och att sedan 2010-talet är Sverige ett av västvärldens mest heterogena länder. Invandringen från övriga Norden och Europa dominerade ända fram tills 1980-talet. Vår enorma heterogenitet är nyare än mobiltelefoner. Detta enligt akademikern Tobias Hübinette. För att citera ”sedan det senaste millenieskiftet […] har den svenska befolkningsökningen (som då är extremt dramatisk och ”blixtsnabb” just nu) [i stort sett] enbart berott på utomeuropeisk invandring” [11]

Men har detta haft någon negativ inverkan, vi kanske klarade utmaningarna? Låt oss se till datan. 49% av svenskarna anser att landets största konflikt står mellan infödda och invandrare. Näst vanligaste svaret var ”mellan olika etnicitetet” (37%), tredje vanligaste svaret var ”mellan olika religioner” (32%). 73% anser att landet är mer splittrat nu än det var för tio år sedan. [12]

Sverige är det Västeuropeiska land som haft flest högerextrema mordhändelser per invånare under de senaste 25 åren. Detta enligt en studie från 2015, studiens författare menar att dessa höga siffror för Sverige beror på kombinationen av hög invandring med en tabubelagd invandringsdebatt och Nordens starkaste högerextrema rörelse. [13]

Redan idag är det ett dokumenterat fenomen att vita undviker att flytta in i vissa områden när mångfalden i dessa ökar, samt att befintliga vita söker sig bort. Gällande Malmö är det intressant att citera några av de utflyttade ”Tyvärr för många invandrare som gör oss svenskar otrygga.” ”När barn blir attackerade på stan bara för att de är svenskar, då är det något som är sjukt i samhället.” . Dessa citat kommer från en undersökning av utflyttade Malmöbo. Som Sydsvenskan redogör fanns inte ”invandring” eller ”invandrare” med som ett svarsalternativ, utan folk valde självmant att ta upp det i undersökningen utrymme för egna kommentarer från respondenterna.

Per Strömblad vid Linnéuniversitetet uppger till Arbetarbladet att ”Oavsett andra resurser som utbildning och ekonomi tenderar personer att ha en lägre social tillit om de bor i ett invandrartätt område.” Just fyndet av att högre invandrartäthet varierar med lägre tillit, stämmer överens med fynden som Lars Trägårdh med flera dokumenterat (då specifik tilliten till lokalsamhället). En undersökning DN rapporterar om fann att enbart 23 procent av tillfrågade, vill bo i områden som präglas av kulturell, etnisk och social mångfald. [14]

Hatet mellan vita och andra verkar inte vara ensidigt. Rasifierade kriminella har i en studie uppgett att de rånar vita för att ”kriga” mot dessa. Expressen har rapporterat om ett mönster av öppet förakt och anfall mot vita i invandrartäta områden. Sydsvenskan rapporterar om en familj som flyttade för att undfly sådana trakasserier. [15] Detta är knappast en spänning mellan två homogena grupper av vita/icke muslimer mot färgade/muslimer. Även bland Sveriges muslimer finns stora splittringar och mordiskt hat. Det samma gäller andra grupperingar bland invandrare. Under 2016 utbröt ett mass-slagsmål mellan svensk-afghaner och svensk-syrier, efter flera månaders mindre konflikter. Mellan muslimer och kristna är stämningen inte solig heller. Med nyheter om kristna som förföljs på flyktingboende, tvingas fly från flyktingboende till följd av förföljelsen och 12 kristna som mördades på båten under resan till Europa. [16]

Varför uppkommer detta? Det är populärt att prata om ”strukturer” som orsaker till hat och förtryck. Jag tror inte strukturer (både synliga och osynliga) kan avfärdas som förklaring, men jag tror heller inte det utgör hela sanningen. Fördomar mot andra grupper har vi nämligen en biologiskt fallenhet för, det kommer fram via självverkande mekanismer i barn och måste inte läras upp. [17] Om strukturer vore allt, skulle det dessutom vara svårare att förklara hatet mellan invandrargrupper.

Det finns även forskning som visar på att folk i allmänhet har svårare att empatisera med de som tillhör andra raser (beläggen är förhållandevis blygsamma hittills dock) [18]

Med det sagt skulle jag vilja nyttja ytterligare ett citat av Löfven: ”Sverige har varit naiva”. Specifikt har vi inte frågat oss ”varför är vi ett rikt land, och länderna som flys från fattiga?” I alla fall har inte denna fråga ställts seriöst. Vi har lite slapphänt hänvisat till kolonisering och liknande. Men då har vi inte tagit med i beräkningen att Liberia aldrig koloniserats och Etiopien koloniserades mycket kort (därom de lärda tvista lite, det är en definitionsfråga) [19]. Viss forskning uppger sig påvisa att kolonisering tillförde mer ekonomisk till de koloniserade länderna än det berövade dem [20]. Jag menar inte att denna forskning måste stämma, utan tar upp det för att illustrera att det är inte ett gudagivet fakta att all fattigdom i tredje världen kan förklaras via kolonisering allena. I så fall skulle vi ha svårt att förklara varför Sydkorea vuxit till sig till ett i-land trots Japans öppna kolonisering och perioden efter som kan rubriceras som Amerikanska nykolonisering (därom de lärde tvista återigen). Detta säger jag heller inte för att ursäkta den fullkomliga omoral som fanns i koloniseringen.

Min tes är istället att något annat vid sidan om kolonisering är värt att beakta. Detta synliggörs nog lättast genom att ta upp Amy Chaus bok ”World on Fire: How exporting free market democracy breeds ethnic hatred and global instability”. I denna redogör hon hur marknadsekonomi kombinerat med demokrati i stora delar av världen lett till etniskt hat och våld. Det har uppkommit vad som kallas ”marknadsdominanta minoriteter”. Dessa är alltså etniska eller religiösa grupper som kommer till att få oproportionerligt stort inflyttande på marknaden, kanske till och med erövrar den absoluta merparten av landets resurser i flera områden. Denna minoritet blir då hatad och förföljd av de övriga grupperna i samhället, ofta med våld som följd. [21]

Nu kan vi tänka oss de rikaste i Sverige. Ingvar Kamprad och många andra. Dessa hatas inte generellt sett. Chau tar i sin bok upp det amerikanska exemplet med Bill Gates, amerikaner kan ha olika åsikter om honom men tänker oftast inte ”djävla viting som stjäl våra pengar” – samma sak kan sägas om Sveriges rika. I regel betraktas de inte av folk som utsugare, utan som entreprenörer. Här kan det vara värt att återvända till Expressens artikel om svenskhatet. För att citera:

”– De trodde att jag var rik, att jag hade det lättare i livet. Men så var det verkligen inte. Jag blev stämplad för att jag är svensk. [brödtexten,d.v.s inte citerad direkt av intervjuperson:] Men vännerna skyllde alla problem på svenskarna. Även på grannarna som fanns i deras närhet och som inte heller hade någon bra ekonomi.” [22] Här ser vi samma mönster som Chau redogör för.

Min tes är att vi i Sverige lyckats med något som världen i stort generellt sett inte lyckats med, nämligen att producera brett välstånd via marknadskapitalism. Med ”marknadskapitalism” menar jag en marknadsekonomi där merparten och/eller de största företagen är vinstdrivande firmor som styrs direkt eller indirekt av sina ägare istället för dess anställda, brukare eller kunder (till exempel aktie- och handelsbolag). Detta system förutsätter väldigt mycket, och har därför generellt sett misslyckats. Det finns vissa undantag, där de europeiska välfärdsstaterna är de starkaste exemplen. Systemet misslyckas ofta då den kräver att de lägsta anställda inte är allt för missunnsamma och hatiska mot cheferna över dom, samt att högstatusanställda inte känner allt för stark antipati mot rentiererna (de som äger företaget och lever av dess avkastning, men inte jobbar i det). Att kunderna på samma sätt kan känna en viss nivå av tillit till leverantörer. Allt detta är inte självklart. Om vi påminner oss om att tillit samvarierar med låg mängd mångfald generellt sett och att Europiska länder tillsammans med Japan och Sydkorea innehåller de mest lyckade exemplen på marknadskapitalism – kan vi notera att dessa också utgör de mest etniskt homogena länderna. [23]

När vi ser till nivån av mångfald, blir till och med skillnaden mellan Sydkoreas och Afrikas kolonisering begripliga. Afrikanska länder utgör nämligen de med högst nivå av mångfald.

Gällande stenkastning mot blåljuspersonal, blir detta förståeligt när vi ser till ett annat fenomen. Nämligen ”prosocial bestraffning” och ”antisocial bestraffning”. Prosocial bestraffning utgörs av bestraffningar mot individer, en bestraffning som gruppen som helhet gynnas av. Att skälla ut någon som snattar, är ett gott exempel. Då alla i närsamhället gynnas av en lägre kriminalitet. Att skälla ut någon på måfå, eller att ge sig på någon som bestraffar någon för snatteri (som att kasta sten på polis när de ger sig in i området för att plocka upp en snattare) utgör exempel på antisocial bestraffning. Bestraffningar som inte gynnar, eller rent av skadar gruppen.

Det har visat sig att graden antisocial bestraffning varierar mellan kulturer. Den är betydligt vanligare i flera utomeuropeiska kulturer än i europeiska. I en studie där flyktingar beblandades med infödda Italienare, visade det sig att tillförseln av flyktingar ökade mängden antisocialbestraffning i gruppen. Vilket i sin tur förstörde incitamentstrukturen, varpå prestationerna sänktes.  Antisocialbestraffning betraktas inom antropologi som just motiverad av att göra sitt egna destruktiva beteende, eller ovilja att bidra med aktivt produktivt beteende, acceptabelt. [24] Kastar man sten på polis, då blir det kanske mindre poliser i området varpå man får missköta sig mer. Om detta beteende inte vore kulturellt betingat, utan kulturen bara blandats ihop med ekonomiska faktorer av virriga forskare, då skulle aldrig Kempes hand blivit en faktor i Sveriges historia.

Min tes är att Sveriges framgångar kunde komma av att vi var tillräckligt homogena för att inte i stor utsträckning tänka ”djävla förtryckare” om entreprenören som bestämde över vad vi får ha på oss på jobbet och vad vi ägna oss åt där, samt inte missunna rentierer mervärdet de utvann av vårat arbete. Det är inte självklart att svenskafrikanska muslimer kommer känna samma sak när en svenne säger åt dem att de inte får ha slöja på jobbet, och rentierer sedan använder mervärdet för att leva ett liv som präglas av haram. Välfärdsstaten har kunnat fungera för att vi i regel inte anser att fattiga i hemlighet bara är lata. Nu har det dokumenterats att svennar som bor i områden med mycket arbetslösa invandrare oftare vill begränsa välfärdsstatens räckvidd. [25]

Hur ser det ut för framtiden då? Ja tyvärr är min rubriksättning ironisk, är framtiden ljus så är det till följd av dödlig strålning. Generationen som kommer lär uppleva ännu mera spänning mellan grupper. Klasskillnadernas etniska betingelser lär kvarstå, och därmed komma att ses som ”naturliga”. Där den ena gruppen skyller det på ”rase svennarnas förtryck” och den andra på ”lata sandnegrer”. Vi kan nämna att ungefär hälften av alla flyktingar saknar gymnasiekompetens, och enbart 5% av dessa väljer att plugga vidare.  Att höja humankapitalet bland invandrare samt sätta dessa i arbete istället, är något vi försökt med hittills och totalt misslyckats med. Ett exempel, är från när vi la ner dyra pengar på att utbilda invandrare snabbt till att bli slaktare. Då förblev samtliga arbetslösa därefter, trots stor efterfrågan på slaktare. De var nämligen ovilliga att hantera griskött.

För att citera SVT: ”Många utrikesfödda står utanför arbetsmarknaden, vilket på sikt skadar den svenska ekonomin. Det menar statliga Konjunkturinstitutet. Kommer inte fler [invandrare] in på arbetsmarknaden kommer vi att behöva höja skatterna i Sverige, säger prognoschefen Ylva Hedén Westerdahl […] Efter åtta år är varannan utrikesfödd fortfarande utan jobb.”

Denna statistik är värd att se i sammanhanget av att numera är nästan en femtedel av Sveriges befolkning född i ett annat land. Mätt över en tioårsperiod, förblev 4 av tio invandrare arbetslösa efter tio år. En äldre rapport kom fram till att invandrare hade i genomsnitt 10 färre år i arbete än infödda svenskar. Infödda män hade i genomsnitt 38 arbetssamma år, invandrare 27 år – kvinnor födda i sverige hade 36 år, invandrade kvinnor 25. 2016 medgav regeringen att kostnaderna för flyktingmottagandena var så höga att det tvingades skära i välfärden, samt att staten behövde låna pengar därtill. Justitieminister Morgan Johansson sa att ”Fortsätter det månad efter månad är det ohållbart för Sverige”. Därutöver fick det skäras ytterligare i utlandsbiståndet.  [26]

Detta mönster tyder på att svennar i huvudsak kommer att ha erfarenheter antigen själva eller i sin vänskapskrets, som är överrepresenterade ur ett visst kluster av livsbetingelser. Att arbeta, att äga företag, att betala mer skatt än man vill. Medan invandrare kommer ha livsbetingelser överrepresenterade från andra kluster. Upplevelsen av utanförskap, att tvingas leva på bidrag, att ha lågavlönade jobb till följd av bristande utbildning. De kommer stå och dra i varsin ände. Den ena sidan kommer vilja se hårdare krav på bidragstagare för att få dessa i arbete samt lägre skatter då de inte nyttjar välfärden lika mycket, medan den andra sidan kommer ha ett gruppintresse av mer dräglig vardag för bidragstagare och generösare välfärd.

Inte nog med det, det finns folk som betalar för att stärka motsättningarna.

SVT rapporterar om hur en koranskola fostrade fram hat, bland annat i relationen mellan barnen till lärare på den ordinarie skolan. Effekten på denna relation sammanfattas väl med citatet: ”Jag lyssnar inte på dig för du är vit”. Proletären rapporterade om ett fall där en kvinna fick sparken från en skola med muslimsk föräldragrupp, hon avskedades för att hon var ateist.

Dessa reportage är tyvärr inte isolerade. För att citera en rapport beställd av MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och utgiven av Försvarshögskolan:

”Enligt respondenter kan koranskolor i utsatta områden närmast liknas med skolplikt, då det anses vara obligatoriskt för muslimska barn och ungdomar att delta. Alla koranskolor är givetvis inte av ondo men flera respondenter hävdar att koranskolor kan bidra till ökad radikalisering. Det förekommer också att unga försvinner från den ordinarie skolundervisningen för att istället delta på undervisning i koranskolor. […]  Vi har […] för denna studie tagit del av vissa läroböcker som används i några moskéer i Göteborg som har koranskoleverksamhet. Enligt en sufistisk imam i nordöstra Göteborg är detta material problematiskt eftersom det är normsättande. Vi lät representanter från Nahdlatul Ulama analysera innehållet i dem. Nahdlatul Ulama är Indonesiens största muslimska organisation med över 30 miljoner medlemmar. Organisationen tar avstånd från radikal islam och förespråkar ett liberalt, pluralistisk islam där den nationella identiteten inkluderar alla religioner. Två representanter från ledarskiktet i organisationen har analyserat materialet: Gus Yahya, generalsekreterare i the Nahdlatul Ulama Supreme Council and Modir (Director of Religious Affairs) of Bayt ar-Rahmah855 samt Holland Taylor, verksam inom Nahdlatul Ulama’s ungdomsorganisation Gerakan Pemuda Ansor. Analysen visar att gemensamt för böckerna i materialet är att de presenterar en världsbild där islam ses som allomfattande i livets alla delar. Böckerna instruerar muslimer att inte integreras i det svenska samhället eller att respektera dess lagar och regler. Sverige och svenskarna ses istället som otrogna med ett socialt system som står i kontrast till det gud tänkt sig.”[27]

Som socialist är jag inte jätteförvånad över utvecklingen. Jag accepterar nämligen det vissa kallar för en ”konspirationsteori” och jag skulle kalla ”klassanalys” av att den höga invandringsvolymen pådrivits till stor del av storkapitelets intresse. Detta förmedlat ideologiskt via nyliberalismen. Låt mig återge några stycken ur Svante Nycanders bok på temat:

”De flesta som verkar för en generös asylpolitik resonerar humanitärt, men nyliberalerna har ett konkurrerande motiv. Deras främsta mål sedan 1990-talet är att montera ner välfärdsstaten och i synnerhet att lagstifta mot strejker och bindande kollektivavtal. De hoppas att asylinvandringen ska lägga en hårdare press på politikerna än vad enbart saklig opinionsbildning förmår. […] Tänk bort nyliberalismen – utan den hade vi inte tagit emot nästan en kvarts miljon asylsökande på två år. […] nyliberalismen var på väg att bli svensk borgerlig mainstream. Man förstår inte allianspartiernas asylpolitik om man förbiser Timbrohögerns inflytande […] Genom Timbro och besläktade tankesmedjor har nyliberalismen vunnit terräng inom borgerligheten. Timbro omsätter omkring 30 miljoner kronor om året. ”

Den tidigare regeringsutredaren Christer Wretborn har nått samma slutsats. Men även om vi antar att några i systemet agerat med omedvetna eller medvetna målsättningar i linje med det Wretborn och Nycander påstår, behöver de verkligen ha fått effekten de beskriver? För att svara på det citerar jag The Economist om Sveriges nuvarande situation: ”High immigration is threatening the principle of redistribution that is at the heart of the welfare state […] Mass immigration is posing serious problems for the region. For the Nordic countries to be able to afford their welfare states they need to have 80% of their adults in the workforce, but labour-force participation among non-European immigrants is much lower than that. In Sweden only 51% of non-Europeans have a job, compared with over 84% of native Swedes. The Nordic countries need to persuade their citizens that they are getting a good return on their taxes, but mass immigration is creating a class of people who are permanently dependent on the state.” [28]

Märk väl att det behövs ingen bred konspiration för att denna Wretborn och Nycander förklaring ska vara sann, ingen konspiration alls faktiskt. Folk kan omedvetet lura sig själva, för att i sin lättare lura andra.[29]

Men låt oss lämna förklaringar om hur det gått till åt sidan. Vad kommer härnäst? Min prognos är kort att Sveriges välfärdsstat kommer kollapsa, samt vårt generella välstånd. Då dess historiska premisser kollapsar. Vi kommer över tid sannolikt bli mer likt USA, eller kanske till och med mer likt ett u-land. Min förhoppning är att på sikt kan vi hitta ett system som kan komma över dessa olikheter. Jag tror att detta system måste vara någon form av socialism. Jag skulle själv yrka för marknadssocialism.
[1]

Ohlsson, Per T. ({uppdaterad utgåva}2014) ”Svensk Politik” Historiskt Media. Se inledningen, sida 13 och framåt.

[2]

Ahokas, Sebastian (2018/07/20) ”Flera bilbränder i Skåne under natten” Expressen.
Länk: https://www.expressen.se/…/flera-bilbrander-i-skane-under-…/

El-Mochantaf, Christer (2018/07/22) ”Eldningsförbud – då satte någon eld i ett plaststaket” Expressen.

[3]
Nobel, Susanne (2018/05/27) ”Brandmän utsatta för stenkastning” SR.
Länk: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…

Kaspersen, Valerie (2018/05/27) ”Ungdomar kastade sten mot brandmän” Metro.
Länk: https://www.metro.se/art…/ungdomar-kastade-sten-mot-brandmän

Berntsson, Jonathan (2018/07/02) ”Polisen: Gäng skulle attackera brandmän” Expressen.
Länk: https://www.expressen.se/…/ungdomar-skulle-kasta-sten-pa-r…/

[4]
Hulth, Märta Gross (2017/09/29) ”Vi kastar sten för att vi är arga” SVT.
Länk: https://www.svt.se/…/upps…/vi-kastar-sten-for-att-vi-ar-arga

[5]

Ingen angiven författare (2014/09/13) ”Löfvens sluttal: Något håller på att gå sönder i Sverige” TV4 Nyheter.
Länk: https://www.tv4.se/…/löfvens-sluttal-något-håller-på-att-gå…

[6]

”Under 2016 utsattes 15,6 procent av befolkningen i åldern 16–79 år för någon eller några av de brottstyper som i Nationella trygghetsundersökningen (NTU) kallas för brott mot enskild person: misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier. Det är en ökning jämfört med föregående år, då andelen utsatta var 13,3 procent. Utsattheten för brott mot enskild person låg på en relativt stabil nivå 2005–2014 (11,3 %– 13,1 %) men de senaste två åren visar på en ökning.”

Se ”Statistik utifrån brottstyper” Brå
Länk: https://www.bra.se/stati…/statistik-utifran-brottstyper.html

Se även Nationella trygghetsundersökningen från 2018:https://bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationella-trygghetsundersokningen.html

Eriksson, Göran (2018/09/02) ”Väljarna har rätt: Poliserna färre – fler utsätts för brott” SVD:
https://www.svd.se/valjarna-har-ratt-de-brottsutsatta-ar-fler-och-poliserna-farre

Ingen angiven författare (2018/06/25) ”Sju av tio känner större oro för brott idag än för fem år sedan – och att fokus på kriminaliteten har ökat” DagensJuridik: http://www.dagensjuridik.se/2018/06/sju-av-tio-kanner-storre-oro-brott-idag-fem-ar-sedan-och-att-fokus-pa-kriminaliteten-har-oka
[7]

Lapidus, Arne (2018/07/22) ”Polska brandmännen hyllas genom landet” Expressen.
Länk: https://www.expressen.se/…/polska-brandmannen-hyllas-genom…/

[8]

Hulth, Märta Gross (2017/09/29) ”Vi kastar sten för att vi är arga” SVT.
Länk: https://www.svt.se/…/upps…/vi-kastar-sten-for-att-vi-ar-arga

[9]

(Ingen angiven författare 2014/09/01) ”Question of controversy: Is ethnic diversity harmful for social cohesion?” Technology.org
Länk: https://www.technology.org/…/question-controversy-ethnic-…/…

Meer, Tom van der och Tolsma, Jochem (2014) ”Ethnic Diversity and Its Effects on Social Cohesion” Annual Review of Sociology. Volyme 40, sida 459-478.
Länk: https://www.annualreviews.org/…/1…/annurev-soc-071913-043309

Meer, Tom van der och Tolsma, Jochem (2016/02/19) ”Losing Wallets, Retaining Trust? The Relationship Between Ethnic Heterogeneity and Trusting Coethnic and Non-coethnic Neighbours and Non-neighbours to Return a Lost Wallet” Social Indicators Research, Volym 131, nummer 2. Sida 631-658.

Leigh, Andres (2006/01) ”Trust, Inequality, and Ethnic Heterogeneity” The Australian National University Centre for Economic Policy Research DISCUSSION PAPER NO. 511
Länk: https://www.cbe.anu.edu.au/researchpapers/cepr/DP511.pdf

[10]

Bartlett, Tom (2012/08/15) ”Harvard Sociologist Says His Research Was ‘Twisted’” The chonicle of Higher education.

https://www.chronicle.com/…/robert-putnam-says-his-re…/30357

[11]

Hübinette, Tobias (2018/04/28) ”Det redan hyperheterogena Sverige kommer kanske att vara ikapp USA vad gäller supermångfald om 10 år mätt utifrån utländsk och utomeuropeisk bakgrund-befolkningen” utgiven på hans blogg: https://tobiashubinette.wordpress.com/…/det-nya-sverige-us…/

Hübinette, Tobias (2016/10/07) ”Utrikes födda 1860-2040: Mellan 1860-1945 var Sverige ett av världens mest homogena länder och sedan 2010-talet är Sverige ett av västvärldens mest heterogena länder” utgiven på hans blogg: https://tobiashubinette.wordpress.com/…/det-nya-sverige-us…/

[12]

Ingen angiven författare (2018/04/23) ”BBC Global Survey: A world divided?” Ipsos MORI social Research Institute

https://www.ipsos.com/…/en-…/bbc-global-survey-world-divided

[13]

Ingen angiven författare (2015/09/03) ”Sverige har mest högerextremt våld” SVT.

Länk: https://www.svt.se/…/utr…/sverige-har-mest-hogerextremt-vald

Jag har tyvärr inte hittat primärkällan.

[14]

För en populärvetenskaplig sammanfattning se Loxdal, Jonatan (2016/09/11) ”Hur mycket mångfald tål infödda svenskar? Fyra procent.” KIT.
Länk: https://kit.se/…/hur-mycket-mangfald-tal-infodda-svenskar-…/

För studien i sig, se Andersson, Lina; Mats, Hammerstedt; & Neuman, Emma (2012/08) ”Residential mobility, tipping behaviour, and ethnic segregation: Evidence from Sweden” International Migration Review.
Länk: http://lnu.diva-portal.org/…/get/diva2:675663/FULLTEXT01.pdf

Gällande citaten var god se:
Fürstenberg, Claes (2005/04/25) ”Malmöbor flyttar bort från invandrarna” Sydsvenskan.
Länk: https://www.sydsvenskan.se/…/malmobor-flyttar-bort-fran-inv…

(2005/04/21)”Så tycker utflyttarna om invandrare” Sydsvenskan.
Länk:https://www.sydsvenskan.se/…/sa-tycker-utflyttarna-om-invan…

Wågström, Joanna (2012/04/27) ”Svenskar vill inte boi invandrarområden” Arbetarbladet.

Trädgårdh, Lars; Lundåsen, Susanne Wallman; Wollebaek, Dag; och Svedberg, Lars(2013) ”Den svala svenska tilliten: Förutsättningar och utmaningar” SNS förlag, Stockholm.

Ingen angiven författare (2008/10/23) ”Svenskar vill ha inhägnat boende” DN.

[15]

Rothenborg, Ole (2006/03/25) ”Invandrare ”krigar” mot svenskar med rån” DN.

Länk:https://www.dn.se/…/sverige/invandrare-krigar-mot-svenskar…/

Åkesson, Petra (2005) ”Vi krigar mot svenskarna : unga rånare om hur och varför de begår brott” Research Reports / Network for Research in Criminology and Deviant Behaviour at Lund University

Länk:https://www.lu.se/…/pu…/3d802b3f-4ef0-4e12-ac1b-ed6835a0b4ad

Moreno, Federico (2016/05/14) ”Hatet mot svennarna” Kvällsposten/Expressen.

Länk: https://www.expressen.se/kvallsposten/hatet-mot-svennarna/

Habul, Kenan (2012/03/05) ”Trakasserier tvingar familj att fly” Sydsvenskan.
Länk: https://www.sydsvenskan.se/…/trakasserier-tvingar-familj-at…

[16]

Orrenius, Niklas (2017/05/27) ”Hade vi varit i Daraa hade jag skurit halsen av dig” DN.
Länk:https://www.dn.se/…/hade-vi-varit-i-daraa-hade-jag-skurit-…/

Moreno, Federico (2017/12/19) ”Hatet förstörde Yayas familj” Expressen.
Länk: https://www.expressen.se/…/hjartskarande-bilden-pa-tonarsp…/

Karlsson, Johanna (2016/12/24)”Ett mass-slagsmål avslutade skolterminen i brottsdrabbade Ronneby/’Under tio minuter var det katastrof'” Expressen.
Länk: https://www.expressen.se/…/under-tio-minuter-var-det-katas…/

Lagerwall, Katarina (2015/07/18) ”Kristna flyktingar flyttade från asylboende efter hot av islamister” DN.
Länk:https://www.dn.se/…/kristna-flyktingar-flyttade-fran-asylb…/

Salihu, Diamant (2016/05/07)”Kristna flyktingar som hotas av muslimer på asylboenden/’Du har lämnat islam, då vet du att vi har rätt att döda dig'” Expressen.
Länk:https://www.expressen.se/…/du-har-lamnat-islam-da-vet-du-a…/

Ingen angiven författare (2016/08/30) ”Radikala muslimer utövar påtryckningar på asylboenden” SVT
Länk: https://www.svt.se/…/radikala-muslimer-utovar-patryckningar…

Messia, Hada; Borghese, Livia; och Hanna, Jason (2015/04/19) ”Italian police: Muslim migrants threw Christians overboard” CNN.
Länk:https://edition.cnn.com/…/italy-migrants-christi…/index.html

[17]

För en populärvetenskaplig sammanfattning av forskningen se Hopper, Tristin (2017/08/16)”Obama’s viral tweet is wrong: Research shows babies are totally racist” National Post.

Samt (2012/06/24) ”The Origins of Racism” The Conversation Länk:https://theconversation.com/the-origins-of-racism-8321

Två studier utgörs av Kelly, David J; Quinn, Paul C; Slater, Alan M; Lee, Kang; Gibson, Alan; Smith, Michael; Ge, Liezhong; och Pascalis, Oliver (2005/11) ”Three-month-olds, but not newborns, prefer own-race faces” Developmental psychology

Lee, Kang; Quinn, Paul C; och Pasalis, Olivier (2017/06/14) ”Face Race Processing and Racial Bias in Early Development: A Perceptual-Social Linkage” Current Directions in Psychological Science.

[18]

Avenanti, A; Sirigu, A; och Aglioti, S.M (2010) ”Racial bias reduces empathic sensorimotor resonance with other-race pain” Current Biology.
Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20537539

Forgiarini, Matteo; Gallucci, Marcello; och Maravita, Angelo (2011/05/23) ”Racism and the Empathy for Pain on Our Skin” Frontiers in Psychology
Länk: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3108582/

Ingen angiven författare (2009/06/1) ”Less Empathy Toward Outsiders: Brain Differences Reinforce Preferences For Those In Same Social Group” Science Daily, som i sin tur hänvisar till Society for Neuroscience.
Länk: https://www.sciencedaily.com/releas…/2009/…/090630173815.htm

Chiao, Joan Y. och Mathur, Vani A. ”Intergroup Empathy: How Does Race Affect Empathic Neural Responses?” Current Biology Vol 20 No 11
Länk: https://www.cell.com/current-bi…/…/S0960-9822(10)00430-6.pdf

Contreras-Huerta, Luis Sebastian; Baker, Katharine S.; Reynolds, Katherine J.; Batalha, Luisa; och Cunnington Ross (2013)”Racial Bias in Neural Empathic Responses to Pain” PLoS ONE, volym 8 nummer 12.
Länk: http://journals.plos.org/plosone/article…

[19]

Boddy-Evens, Alistair (2018/11/29) ”Countries in Africa Considered Never Colonized” ThoughtCo.
Länk:https://www.thoughtco.com/countries-in-africa-considered-never-colonized-43742

[20]
Easterly, William och Levine, Ross (2014 {ursprungligen utgiven 2012}) ”The European Origins of Economic Development” NBER Working Paper No. 18162

Länk:https://www.nber.org/papers/w18162.pdf

Gilley, Bruce (2017): The case for colonialism, Third World Quarterly, DOI:
10.1080/01436597.2017.1369037

Länk:https://legalinsurrection.com/wp-content/uploads/2017/09/The-Case-for-Colonialism-Third-World-Quarterly-Bruce-Gilley.pdf

[21]
Chau, Amy (2010) ”World on Fire: How exporting free market democracy breeds ethnic hatred and global instability” Randomhouse.

[22]

Moreno, Federico (2016/05/14) ”Hatet mot svennarna” Kvällsposten/Expressen.

Länk: https://www.expressen.se/kvallsposten/hatet-mot-svennarna/

[23]
Fisher, Max (2013) ”A revealing map of the world’s most and least ethnically diverse countries” The Washington Post.
Länk:https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2013/05/16/a-revealing-map-of-the-worlds-most-and-least-ethnically-diverse-countries/?utm_term=.51bd8180dff4

[24]
”But in certain other societies, such as Greece and Saudi Arabia, people who have been punished for free riding don’t feel ashamed; they get mad and try to get even. They go looking for those who most likely did the punishment and punish them back, something dubbed ”antisocial punishment” .This response, as you would expect, makes things worse, and the situation collapses into chaos. (Not surprisingly, antisocial punishment tends to occur in countries with […] ‘weak norms of civic cooperation’.)”

Bloom, Paul ({första utgåvan}2011)  ”Just Babies: The origins of Good and Evil” The Bodley Head: London, E-bok. Se sida 56-57.

Bloom hänvisar i sin tur till Herrman, Benedikt; Thöni, Christian; Gächter, Simon (2008/03/07) ”Antisocial Punishment Across Societies” Science Volym 319. För att citera ur primärkällan: ”Thus, punishment did not have an equally strong disciplinary effect on free riders in all participant pools in the sense of steering low contributors toward higher contributions; in some participant pools, punishment had no cooperation-enhancing effect at all”. Se sida 1364 ur primärkällan.

Författaren nämner det inte, men ytterligare forskning har gjorts gällande primärkällans fynd. Slutsatsen blev att skillnaden i graden av samarbete, till stor del förklaras genom kulturella skillnader: Gächter, Simon; Herrman, Benedikt; och Thöni, Christian (2010/08/02) ”Culture and cooperation” Philosophical Transactions of the Royal Society, volym 365, nummer 1553.
Länk: http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/365/1553/2651
se även Gächter, Simon; Herrman, Benedikt (2009/03/27) ”Reciprocity, culture and human cooperation: previous insights and a new cross-cultural experiment” hilosophical Transactions of the Royal Society Volym 364, nummer 1518.
Författaren tar inte upp detta heller, men i Italien har en grupp Italienare testats blandat med invandrare – och liknande utfall uppkom. Invandrarna delade med sig i liten grad samt ägnade sig åt antisocial bestraffning, vilket minskade hur mycket gruppen totalt gav:
Faillo, Marco; Grieco, Daniela; och Zarri, Luca (2012/01) ”Cultural Diversity, Cooperation, and Antisocial Punishment” Working Paper Series Department of Economics University of Verona. Länk: https://www.researchgate.net/publication/241768644_Cultural_Diversity_Cooperation_and_Antisocial_Punishment?enrichId=rgreq-52185acbf5ab1221680a7d1956c375ca-XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI0MTc2ODY0NDtBUzoxMDQ0OTcxMzMxMjk3NDFAMTQwMTkyNTQ2NzAyMg%3D%3D&el=1_x_3&_esc=publicationCoverPdf Från upprepad forskning, kan vi alltså säga att kultur är högst viktigt för samarbete.

[25]
Zoubir, Leila (2017/08/11) ”Detta kan göra personer födda i Sverige mer ‘välfärdschauvinistiska'” https://www.sociology.su.se
Länk:https://www.sociology.su.se/om-oss/nyheter/detta-kan-g%C3%B6ra-personer-f%C3%B6dda-i-sverige-mer-v%C3%A4lf%C3%A4rdschauvinistiska-1.340368

Zoubir hänvisar i sin tur till Goldschmidt, Tina och Rydgren, Jens  ”Social Distance, Immigrant Integration and Welfare Chauvinism in Sweden” i avhandlingen “Immigration, Social Cohesion, and the Welfare State: Studies on Ethnic Diversity in Germany and Sweden”.

[26]

Garcia, Ivan (2016/11/14) ”Få nyanlända studerar efter etableringen” https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6561270)
Efendić, Negra (2016/09/16) ”Fiasko för snabbspår: Noll av hundra slaktare i jobb” SVD.
Länk:  https://www.svd.se/fiasko-for-snabbsparen-noll-av-hundra-slaktare-i-jobb
Larsson, Ylva; och Elliot, Katia (2018/04/17) ”Konjunkturinstitutet: Därför är det så viktigt att få alla i jobb” SVT.

Länk:https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/konjunkturinstitutet-darfor-ar-det-sa-viktigt-att-fa-alla-i-jobb

Örstadius, Kristoffer (2018/04/11) ”Fakta i frågan: Hur stor är invandringen?” Dagens nyheter.

Länk: https://www.dn.se/nyheter/sverige/fakta-i-fragan-hur-stor-ar-invandringen/

Nylin, Anna-Karin (2015/03/03) ”Majoritet av flyktingar i arbete efter 10 år” SCB.

Länk: https://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Majoritet-av-flyktingar-i-arbete-efter-10-ar/

Nylin hänvisar till: Ingen angiven författare (2014) ”Integration – etablering på arbetsmarknaden” SCB

Nilsson, Åke (2004) ”Tio färre arbetsår för invandrare” Välfärd, nummer 4, utgiven av SCB.

Länk: https://www.scb.se/statistik/_Publikationer/BE0801_2004K04_TI_01_A05ST0404.pdf

Lönnaeus, Olle (2015/10/22) ”Analys: Flyktingkrisen tvingar regeringen att låna och skära i välfärd” Helsingsborgsdagbladet.

Länk: https://www.hd.se/2015-10-22/analys-flyktingkrisen-tvingar-regeringen-att-lana-och-skara-i-valfard

Hambreus, Ulf (2015/10/20) ”Så mycket tas från biståndet för varje ny asylsökande” SVT.
Länk: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-ser-over-bistandsoverforing
Forssblad, Mari ”Rekordmycket från biståndsbudgeten läggs på asylmottagning” SVT.

Länk: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/asylmottagandet-groper-ur-bistandet

[27]

Ago, Niko; Salihu, Diamant (2018/06/14) ”Rektor orolig: Koranskola kan påverka skolan negativt” SVT.
Länk: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/rektor-orolig-att-religion-gar-ut-over-skola

Åberg, Lenita (2018/10/05) ”Var inte religiös – fick sparken från friskolan” Proletären.

Ranstorp, Magnus; Ahlin, Filip; Hyllengren, Peder; Normark, Magnus (2018)”Mellan salafism och salafistisk jihadism Påverkan mot och utmaningar för det svenska samhället” Utigven av Försvarshögskolan, beställd av MSB (myndigheten för samhällskydd och beredskap).

Länk:https://www.fhs.se/download/18.7df9907163ed7475b4a8f0e/1530173298531/Försvarshögskolan%20-%20Mellan%20salafism%20och%20salafistisk%20jihadism.pdf?utm_source=website&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=salafismsalafistiskjihadism

[28]

Nycander, Svante (2018) första upplagan, första tryckningen ”Liberaler i asylkrisen” Dialog Förlag.

Se även Wretborn, Christer (2016/02/02) ”Christer Wretborn: Därför ville Reinfeldt att vi skulle öppna våra hjärtan” DagensArena.
Länk: http://www.dagensarena.se/opinion/christer-wretborn-darfor-ville-reinfeldt-att-vi-skulle-oppna-vara-hjartan/
För citatet från The Economist: ingen angiven författare (2013/03) ”The ins and the outs” The Economist:www.economist.com/special-report/2013/02/02/the-ins-and-the-outs)

[29]

En Ted-talk om detta egennyttiga självbedrägeri: Trivers, Robert (2010) ”Deceit and Self-deception: fooling ourselves the better to fool others” presenterad i Jamaica. https://www.youtube.com/watch?v=dAljJfR3HZ0

Artikel som förklarar samma  fenomen Hutson, Matthew (2017/04/04) ”Living a Lie: We Deceive Ourselves to Better Deceive Others” Scientific American.

Länk:https://www.scientificamerican.com/article/living-a-lie-we-deceive-ourselves-to-better-deceive-others/

En fördjupning kan läsas i Trivers, Robert (2011/10/25). ”The Folly of Fools: The Logic of Deceit and Self-Deception in Human Life” Basic Books.

Tycker du om teokrati? Då kommer du att älska kapitalism

En youtube-användare kallade sig tidigare ”converted2islam”, sedan avkonverterade han och kallar sig numera ”Dontconvert2islam”. Han uppger sig ha blivit bannad från twitter (detta var april 2018), då han skrev att när han lämnade kristendomen för att bli muslim fick han inga dödshot – men när han lämnade islam fick han flertalet sådana. Han avslutade twetten med den anstötliga frasen ”muslimer är kungar på dödshot” (https://www.youtube.com/watch?v=yzvdwwhjVBk). Han tror själv att banlysningen motiveras av det faktum att Twitters största ägare sedan 2015 är en saudisk prins (http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/34474798/meet-twitters-second-biggest-shareholder-saudi-prince-alwaleed-bin-talal?fbclid=IwAR1wXWf6Y2nbqYZUNM9jcY3c1LOq_YqzXJfxWIAoHUi8kvhh9S9pFkW5yLQ).

Han menar att brottet mot användarvillkoren bara var ett svepskäl. Nu finner jag inte den förklaringen särskilt övertygande, dagens aktieägare är oftast ”vakanta ägare” (d.v.s de motsvarar inte den gamla typens kapitalister som bemästrar verksamheten de äger och engagerar sig i att styra denna, utan äger oftast bara tillfälligt aktierna för att sälja vidare och har lite insyn i det dagliga arbetet).

Skälet till att jag tar upp scenariot är inte för att trovärdiggöra vloggarens förklaring, ej heller att misstänkliggöra twitter eller muslimer som grupp. Det är istället redskap för att via ett hypotetiskt scenario belysa ett problem. Låt oss säga att vloggarens hade rätt. Tänk er att den saudiska prinsen till och med skrev om twitters användarvillkor för att förbjuda kritik av islam. I twitters användarvillkor kan man läsa redan nu:”Observera att vi ibland kan behöva ändra dessa Regler och förbehåller oss rätten att göra det.” (https://help.twitter.com/sv/rules-and-policies/twitter-rules), så en sådant ändring framstår rent tekniskt sett möjligt. I dagsläget valde twitter att tillåta en uppmärksammad reporter att på ”skämt” förespråka utrotning av vita människor (tänker då specifikt på twetten ”cancel white people”:https://www.independent.co.uk/news/media/ny-times-journalist-sarah-jeong-racist-tweets-white-people-trolls-verge-a8475596.html?fbclid=IwAR05W9U9LATV1eSZWKBllIZfdcPH78JzMkkL9OvvhBjltmT8dE3UpyuHzIA). Om företaget är villig att upprätthålla sina användarvillkor godtyckligt redan nu (vilket knappast är bra för varumärket), där en tanklös generalisering straffas medan ett rop på folkmord får passera – då kan vi misstänka att marknadsdisciplinering eller sunt förnuft inte med säkerhet kommer tvinga twitter att avstå från orimligt agerande. Detta islamistiska övertagande är inget jag tror kommer hända.

Ett intressant fall där verkligheten kommit obekvämt nära mitt absurda scenario (men ännu mil bort), var när Youtube tog bort en video av en alarmistisk kristen predikant som kallade profeten Muhammed sexmisbrukare och anklagade islam för att vara en religion av excess istället för moderation. Det motiveras dock av anpassning till tysk hets mot folkgruppslagstiftning, inte troende företagsägare (håller inte med vloggaren om hans slutsatser om Tysklands lagar och att landet är i en hal backe, men fallet är intressant:https://www.youtube.com/watch?v=Itab8Cc4tg8).

I detta tankeexperiment behöver vi inte nöja oss med att bara Twitter beskaffenhet ändras av dess ägare. Föreställ dig också att din arbetsplats köptes upp av en djupt troende oljeoligark. Han valde att återuppliva några av kontorsreglerna från svenskt 1800-tal. För att citera ”Gudfruktighet […] är nödvändiga för god affärsverksamhet. […]Morgonbön hålles varje morgon på huvudkontoret. Alla måste vara närvarande. […] Personalens klädsel skall vara måttfull [här omdefinerat som burka för kvinnor] Begäret efter tobak, vin och sprit är en mänsklig svaghet och nyttjande av dessa ting är helt förbjudna för våra anställda. Detta gäller också under fritiden.” (http://www.pt.se/…/…/regler-for-kontorspersonal-7283379.aspx). Nu skriker du nog i protest att allt detta vore omöjligt att genomföra lagligt i Sverige, må så vara. Samt att en sådan tolkning av ”måttfull” klädsel inte skulle överleva arbetsdomstolens prövning, en mycket rimlig invändig. Men lägg ifrån dig skepticismen en stund, låt oss expandera experimentet ytterligare.

Svenskt näringsliv lägger ner 800 Mkr i budget varje år för politisk påverkan, detta är dubbelt så mycket som alla partier lägger ihop under detta valår (ej hittat något genomsnitt för partierna, så om de satsar ovanligt lågt i år får gärna någon upplysa mig: https://www.di.se/nyheter/michael-storakers-vad-far-vi-for-pengarna/?fbclid=IwAR2eKf_dTT7bvyfU8ifDWBX1cOIhZi0xCq-Xk1xALbRilMYSQDuDZKfVobw). Tänk dig att det svenskt näringslivs alla huvudägare skulle bestå av djupt troende muslimer. De behöver inte ens köpas upp företag för detta, vi kan bara leka med idén att Saudiarabien börjar praktiseras konverteringsverksamhet riktad till överklassen (något som scientologikyrkan redan gör). Så då blir alla Sveriges 187 miljardärer (https://www.va.se/nyheter/2017/12/12/sveriges-miljardarer-2017/?fbclid=IwAR0SvG5uCz83SPa_Tahg3rH3JsMHX1us5OYPkG-Gv_iFvygucwKNQ4xRTLc) fromma muslimer av salafistisk variant. Efter denna masskonvertering lägger Svenskt näringsliv om sin budget, nu är det sharia som står på kartan. De sprutar in pengar i partier för att byta hållning, om inte de går startar de och finansierar nya partier. Den politiska högern byter därmed snart hållning, visst sänkta skatter är ju viktigt men sharia känns snäppet viktigare. Nya domare utses, nya regler sätts och helt plötsligt är de arbetsdirektiv som nämndes tidigare en realitet som överlever allt överklagande. Återigen inget jag menar kommer ske, inte ens något som är sannolikt.

Vad är då poängen med detta tankeexperiment? Ska jag äntligen komma ut som fördomsfull muslimhatare som offrar omskurna pojkar till socialist-Tor (han har både hammare och skära). Nej tyvärr inte, allt förnuft säger oss att generaliseringar som gäller 1.2 miljarder människor – blir oundvikligen efterföljda av ett stort antal asterisker. Som Lisa Magnusson påpekar, tror ju inte ens vissa självidentifierade muslimer på gud (https://www.dn.se/ledare/signerat/lisa-magnusson-muslimer-ar-inte-en-annan-art/?fbclid=IwAR3ZiVSBKS7sPsRcJXr1mBc2UIve9fb7lgaZSrxZ_Y184OWJ9arJUpUiZFg) varpå fördomsfullhet blir kontraproduktivt. Att avsky 24 procent av världsbefolkningen känns också tämligen patologiskt. Så om jag inte vill skrämmas med detta högst osannolika men rent tekniskt sett möjliga scenario, vad vill jag då? Jo jag skulle vilja belysa den nuvarande maktordningen hypernormalisering, d.v.s att folk har svårt att ifrågasätta den. Det känns inte bara tabu att ifrågasätta, utan kritiska tankar kring det hypernormaliserade är svårt för medvetandet att generera rent praktiskt.

Hypernormaliseringen av att kapitalägare ska kunna bestämma över förvärvsarbetarens arbetsliv, samt att de flesta/största företag ska bestå av dessa två roller (denna struktur kallas marknadskapitalism), gör att regler som sätts på arbetsplatser naturaliseras. Det är först när någon som har andra värderingar och världsbild, har hamnat i maktposition, som vissa får upp ögonen för tronen av elfenben som står i rummet. Det anses naturligt att en man kan bestämma vad en kvinna får ha på sig 8 timmar om dygnet, för att han råkar äga företaget hon jobbar på. I ett callcenter jag jobbade för tidigare, stötte jag på regler mot kraftigt urringat, detta var uppenbarligen inte för att skydda kunderna mot provokation (de såg ju inte oss). Utan likt en benhård salafist, antog arbetsgivaren implicit att jag var för skör som man för att tåla se lättklädda kvinnor.

Den uppmärksammade centerpartisten som i rollen av nämndeman, dömde efter salafistiska rättstolkning, hade jag hoppats via sitt agerande skulle starta upp en debatt om det djupa problemen med nämndemannasystemet. Denna debatt uteblev tyvärr. Där tror jag förklaringen är mer okunskap dock. För att ta ett exempel som inte berör islam, kan nämnas att borttagandet av den provokativa (och totalt galna) Alex Jones från flera sociala medier och andra mediasajter, hade jag hoppats på skulle öppna lite ögon för strukturella problem. Satte mig med spänning och lyssnade på konservativa proffstyckare prata om Alex Jones. De beklagade sig alla över censuren, sen gjorde dom det felslut som kapitalistapologister regelbundet ägnar sig åt – de framförde en önskan av att företagsägare och styrande skulle agera mer moraliskt. Jag suckade. Det finns tonvis med måttfulla lösningar som skulle kunna övervägas, som alla är mer produktiva än att önska. Att ändra skattesystem till att ge incitament till sociala medieföretag att tillåta oberoende prövningar av övertramp (i känsliga fall i alla fall) samt att via samma morot uppmuntra övergången till mycket mera tillåtande användarvillkor. Lite mer radikalt, kunde arvsfonden eller liknande investera i att skapa konsumentkooperativa varianter av sociala medier, i syfte att ge användarna mer frihet. Är man riktigt radikal, vore något i stil med Clevelandmodellen värd att överväga (https://www.youtube.com/watch?v=s_kLye_6VBc). Den skeptiska till dessa lösningar, måste inte ens genomföra reformerna. Bara att hota med dessa som skambud kan driva på självförbättring från företagsägare. Men allt detta ignoreras.

Detta gör att de konservativa står utan lösningar, de hoppas bara på att makthavarna ska vara snälla. Då kommer etnonationalisterna (de som vill forma nationen till att bestå i huvudsak av en etnicitet, eller privilegiera en etnicitet över andra) ditt med en lösning. Se bara till att direkt eller indirekt begränsa rollen som makthavare, till de som delar dina värderingar och världsbild. Tanken är att en kristen/icke konfessionell arbetsgivare och nämndemän ska trolla bort alla problem. Den mildare formen av lösningen blir då att hindra fler av de trosmässigt främmande från att komma in landet (blir inte en grupp fler, så blir de i alla fall inte mer sannolikt att de hamnar på maktpositioner framöver), den hårdare lösningen blir att anordna frivillig och betald återvandring, den mest extrema varianten blir apartheidsystem för de få kvarvarande och tvångsutvisning för majoriteten. Det sistnämnda är något den tidigare riksdagsledamoten Christoffer Dulny öppet förespråkat. Jag skulle mena att denna lucka i konservatismens ideologiska paket, är anledningen till alternativhögerns framväxt.

Fråga dig själv, vilket del av högerns huvudskåra (L, M, C, KD) ska en övertygad konservativ rösta på om den vill förhindra fler salafist nämndemän i framtiden? Samma kritik kan riktas mot vänsterns huvudskåra, jag tar upp högern då det framstår lättare att rädda någon som funderar att bli etnonationalist, till att rösta på ett högerparti än att rösta på V. Fram tills konservatismens bärare börjar hitta nya lösningar, fruktar jag att alternativhögern bara kommer att fortsätta växa. Så för att behålla sin egna relevans inför ett ett snabbt heterogeniserat land som har ångest kring demografiska ändringar, kanske konservativa borde börja fråga sig ”vad f*n får jag av marknadskapitalismen?”.

Kapitalflykt: En begränsning av demokratin

Det uppmärksammades för ett tag sedan hur en företagare valde att flytta sin verksamhet, och därmed uppskattningsvis 500 jobb, från en kommun för att de röstade på ett sätt han ogillade [1] Det hela påminner om när Nordea flyttade sitt huvudkontor från Sverige i protest mot våra skatter [2]. Dessa är bägge exempel på fenomenet ”kapitalflykt”, d.v.s att ägare av kapital flyttar detta från olika regioner. Kapitalflykt får viss inverkan på politiken, det tvingar folkvalda att inte bara tänka ”okej vad är bäst för befolkningen” utan även ställa sig frågan ”okej vad kommer hindra företagare från att flytta sina resurser härifrån”. Det finns flera fall där forskare dragit slutsatsen att hotet om kapitalflykt kraft begränsat det politiska utrymmet för folkvalda. [3] Vänstertidningen Jacobin ger även en kort genomgång av fenomenet med exempel. [4]

Vi kan fråga oss hur rimligt är det att leva i en demokrati som är villkorad? Detta handlar inte om att någon liten småhandlare flyttar sin butik i protest mot omoraliskt pöbelstyre, det handlar om att stora investerare som via sin rikedom sitter på många gånger mer makt än vanligt folk. Kapitalflykt pockar fram frågan, borde vi kanske inte börja överväga att demokratisera ekonomin?

Detta innebär inte nödvändigtvis att staten ska äga alla eller ens de flesta verksamheter. En demokratiserad ekonomi kan innebära att de flesta verksamheter konkurrerar på marknaden, men att dessa utgörs i regel av personalkooperativ (ägs av de anställda, som via en röst var utser en ledning eller i direktdemokratiska modellen rösta direkt om alla beslut), brukarkooperativ (till exempel vårdhem för äldre där de boende äger det gemensamt och röstar fram ledningen för hemmet, eller ett dagis där föräldrarna röstar fram ledningen), konsumentkooperativ (där kunderna äger och röstar fram ledning) eller en ”participatorisk ekonomi”. Det sistnämnda alternativet utgörs av att marknaden avskaffas och att personalkooperativ förhandlar fram beställningar tillsammans med konsumentkooperativ (lite förenklat, för mer detaljer se följande:https://zcomm.org/wp-content/uploads/zbooks/htdocs/ParEcon/lookingforward/toc.htm)

Dessa förslag kan kombineras och modifieras. Ekonomisk demokrati innebär inte heller nödvändigtvis att alla inkomstskillnader jämnas ut. Vi kan välja att låta civilingenjörer och de på ledningsposition fortsätta tjäna många gånger mer än alla andra – om vi anser dom förtjäna detta eller att löneskillnaderna tjänar en social funktion. Alternativt kan vi välja att jämna ut inkomstskillnaderna i olika grader. Jag föredrar den förstnämnda lösningen. Poängen är att vi talar inte längre om varken kapitalflykt eller ekonomisk demokrati, det kanske är dags att börja göra det igen.

[1]
Byttner, Karl-Johan (2018/10/18) ”Han skrotar miljardinvestering i Klippan som skulle ge 500 jobb: ‘Måste få konsekvenser att rösta på SD’” Veckans Affärer :https://www.va.se/nyheter/2018/10/18/han-skrotar-storinvestering-i-klippan-som-skulle-ge-500-jobb-maste-fa-konsekvenser-att-rosta-pa-sd/
[2]
Ingen angiven författare (2017/09/07) ”Banking group Nordea snubs Sweden with HQ move to Finland” CNBC.
[3]
“An alternative mechanism is the threat of capital flight increasing the cost of redistribution (in the reduced-form model here, this would mean an increase in C(τ )).8 Moses (1994) argues that this was the case for Sweden in 1992, and Campello (2011) and Weyland (2004), among others, suggest that capital flight restrained redistribution in new Latin American democracies (see also Acemoglu and Robinson, 2006). Mohamed and Finnoff (2003) similarly argue that capital flight constrained redistribution in post-Apartheid South Africa (see also Alesina and Tabellini 1989 and Bardhan, Bowles, and Wallerstein 2006).”
Citatet ovan är tagen från Acemoglu, Daron; Naidu, Suresh; Restrepo, Pascual; A. Robinson, James (2013/10) ”Democracy, Redistribution and Inequality” NBER Working Papers 19746, National Bureau of Economic Research, Inc.
Page 10-11.

Blogga med WordPress.com.

Upp ↑